Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 44
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 9
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 13
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 7

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Charta“) je dokument vytvořený Radou evropských měst a regionů (CEMR) v roce 2006 za podpory Evropské komise. Charta je adresována přímo místním a regionálním samosprávám Evropy. Podpisem Charty se samosprávy veřejně formálně zaváží k principům rovnosti žen a mužů a k implementaci závazků nastavených v rámci Charty v rozsahu svého území. Charta povzbuzuje samosprávy k pozitivní činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů na svém území a není právně závazná.

Kdo se zasadil o vytvoření Evropské charty?

Chartu vytvořila Rada evropských samospráv a regionů (CEMR), což je největší sdružení místních a regionálních samospráv, které sdružuje 150 000 místních samospráv ze 41 států Evropy. CEMR sepsal Chartu ve spolupráci s 21 evropskými partnery, jedním z nich byl i Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR).

Jak Evropská charta vznikla a jaký byl další vývoj?

V roce 2005 probíhal v CEMRu projekt „Město pro rovnost“, jehož cílem bylo shromáždění případů nejlepších praktik genderové rovnosti v evropských místních samosprávách. Tento projekt získal i podporu Evropské komise. V rámci projektu byla sestavena metodologie pro pomoc místním představitelům a představitelkám v dosažení skutečné rovnosti v jejich obcích. Na konci projektu vytvořen návrh Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

V roce 2006 byla Charta zveřejněna na valném shromáždění CEMR v Innsbrucku. V letech 2006 – 2008 probíhal projekt, v rámci nějž byla Charta přeložena do všech evropských jazyků. V těchto letech byla nově vzniklá Charta představována municipalitám. V roce 2009 došlo k vytvoření nástrojů pro pomoc signatářům s implementací Charty v jejich samosprávách. V roce 2011 vznikla Observatoř, jejímž úkolem je pomáhat samosprávám dosáhnout cílů definovaných Chartou a vytvořit tak místní politiku rovných příležitostí žen a mužů.

Co je obsahem Charty?

Charta se skládá ze tří částí.

První část předkládá šest základních principů rovných příležitostí žen a mužů. Prvně je zde stanoveno, že rovnost žen a mužů představuje základní právo. Dále upozorňuje na nezbytnost postavit se kolektivní diskriminaci a znevýhodňování. Třetím principem je uznání vyrovnaného zapojení žen a mužů v rozhodování jako předpoklad demokratické společnosti. Čtvrtým principem je nutnost potírat a odstraňovat genderové stereotypy. Za páté apeluje na nezbytnost integrovat genderová hlediska do všech činností místní a regionální samosprávy. Šestým principem je osvojení a rozvíjení řádně financovaných akčních plánů a programů jako nutných nástrojů k prosazování rovnosti žen a mužů

Druhá část popisuje specifické kroky, k jejichž provedení se signatáři zavazují. Prvním z těchto kroků je informování CEMRu o podepsání Charty. Následně signatáři pracují na přijetí a uskutečňování vlastního Akčního plánu rovnosti, v rámci nějž mají být specifikovány cíle, priority a opatření, dále zdroje financování a termíny. Dalším krokem je diskuze a šíření Akčního plánu na svém území. Signatáři musejí také revidovat Akční plán dle potřeb.

Třetí část předkládá články Charty, které odpovídají hlavním oblastem zodpovědnosti místních a regionálních samospráv v Evropě. Celkem se jedná o 30 článků, z nichž každý je doplněn o konkrétní příklady akce, kterou lze provést v dané oblasti. Akční plán rovnosti v dané obci však nemusí obsahovat všechny tyto články. Každý signatář si sám určí vlastní priority a časový harmonogram pro jejich dosažení.

Kdo jsou signatáři Charty v Evropě a v České republice?

Chartu již podepsalo celkem 1486 samospráv ze 32 států Evropy. V České republice Chartu podepsaly zatím pouze čtyři z celkem 6 253 obcí. Signatářskými obcemi v České republice zatím jsou: Milotice, Staňkovice, Záluží u Berouna a Praha 18.

Jak může být Charta pro Vaši obec přínosná?

Řada obcí v České republice již většinu principů obsažených v Chartě uskutečňuje. Přistoupení k Chartě vyjadřuje oficiální souhlas obce s představenými principy a uznání jejich významu.

Prakticky signatářská obec může pouze získat. Podpisem Charty obec získá pozitivní publicitu, protože vzhledem k nízkému počtu signatářských obcí v České republice je každá další obec ve středu velkého zájmu a je jí věnována pozornost. Dále obec získá odbornou podporu a velkou inspiraci ze strany CEMRu při vytváření Akčního plánu rovnosti. Podporu má obec i od národního koordinátora Charty, jímž je Svaz měst a obcí ČR, na který je možné se obracet s jakoukoliv žádostí o pomoc. V neposlední řadě může obec počítat i s podporou neziskových organizací, které se této oblasti věnují, a které také poskytnou pomoc, podporu a inspiraci pro práci v obci.

Na koho se obrátit, máte-li zájem o bližší informace k Chartě?

Plný text Charty v českém jazyce naleznete na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky (Oblasti činnosti – Rovné příležitosti).

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv bližší informace k Chartě či Vašeho zájmu o podpis Charty neváhejte kontaktovat Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Kanceláře Svazu: hulkova@smocr.cz, 234 709 724.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 
Soubory ke stažení
Text Charty ČJ (242 kB)
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje