Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Charta“) je dokument vytvořený Radou evropských měst a regionů (CEMR) v roce 2006 za podpory Evropské komise. Charta je adresována přímo místním a regionálním samosprávám Evropy. Podpisem Charty se samosprávy veřejně formálně zaváží k principům rovnosti žen a mužů a k implementaci závazků nastavených v rámci Charty v rozsahu svého území. Charta povzbuzuje samosprávy k pozitivní činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů na svém území a není právně závazná.

Kdo se zasadil o vytvoření Evropské charty?

Chartu vytvořila Rada evropských samospráv a regionů (CEMR), což je největší sdružení místních a regionálních samospráv, které sdružuje 150 000 místních samospráv ze 41 států Evropy. CEMR sepsal Chartu ve spolupráci s 21 evropskými partnery, jedním z nich byl i Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR).

Jak Evropská charta vznikla a jaký byl další vývoj?

V roce 2005 probíhal v CEMRu projekt „Město pro rovnost“, jehož cílem bylo shromáždění případů nejlepších praktik genderové rovnosti v evropských místních samosprávách. Tento projekt získal i podporu Evropské komise. V rámci projektu byla sestavena metodologie pro pomoc místním představitelům a představitelkám v dosažení skutečné rovnosti v jejich obcích. Na konci projektu vytvořen návrh Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

V roce 2006 byla Charta zveřejněna na valném shromáždění CEMR v Innsbrucku. V letech 2006 – 2008 probíhal projekt, v rámci nějž byla Charta přeložena do všech evropských jazyků. V těchto letech byla nově vzniklá Charta představována municipalitám. V roce 2009 došlo k vytvoření nástrojů pro pomoc signatářům s implementací Charty v jejich samosprávách. V roce 2011 vznikla Observatoř, jejímž úkolem je pomáhat samosprávám dosáhnout cílů definovaných Chartou a vytvořit tak místní politiku rovných příležitostí žen a mužů.

Co je obsahem Charty?

Charta se skládá ze tří částí.

První část předkládá šest základních principů rovných příležitostí žen a mužů. Prvně je zde stanoveno, že rovnost žen a mužů představuje základní právo. Dále upozorňuje na nezbytnost postavit se kolektivní diskriminaci a znevýhodňování. Třetím principem je uznání vyrovnaného zapojení žen a mužů v rozhodování jako předpoklad demokratické společnosti. Čtvrtým principem je nutnost potírat a odstraňovat genderové stereotypy. Za páté apeluje na nezbytnost integrovat genderová hlediska do všech činností místní a regionální samosprávy. Šestým principem je osvojení a rozvíjení řádně financovaných akčních plánů a programů jako nutných nástrojů k prosazování rovnosti žen a mužů

Druhá část popisuje specifické kroky, k jejichž provedení se signatáři zavazují. Prvním z těchto kroků je informování CEMRu o podepsání Charty. Následně signatáři pracují na přijetí a uskutečňování vlastního Akčního plánu rovnosti, v rámci nějž mají být specifikovány cíle, priority a opatření, dále zdroje financování a termíny. Dalším krokem je diskuze a šíření Akčního plánu na svém území. Signatáři musejí také revidovat Akční plán dle potřeb.

Třetí část předkládá články Charty, které odpovídají hlavním oblastem zodpovědnosti místních a regionálních samospráv v Evropě. Celkem se jedná o 30 článků, z nichž každý je doplněn o konkrétní příklady akce, kterou lze provést v dané oblasti. Akční plán rovnosti v dané obci však nemusí obsahovat všechny tyto články. Každý signatář si sám určí vlastní priority a časový harmonogram pro jejich dosažení.

Kdo jsou signatáři Charty v Evropě a v České republice?

Chartu již podepsalo celkem 1486 samospráv ze 32 států Evropy. V České republice Chartu podepsaly zatím pouze čtyři z celkem 6 253 obcí. Signatářskými obcemi v České republice zatím jsou: Milotice, Staňkovice, Záluží u Berouna a Praha 18.

Jak může být Charta pro Vaši obec přínosná?

Řada obcí v České republice již většinu principů obsažených v Chartě uskutečňuje. Přistoupení k Chartě vyjadřuje oficiální souhlas obce s představenými principy a uznání jejich významu.

Prakticky signatářská obec může pouze získat. Podpisem Charty obec získá pozitivní publicitu, protože vzhledem k nízkému počtu signatářských obcí v České republice je každá další obec ve středu velkého zájmu a je jí věnována pozornost. Dále obec získá odbornou podporu a velkou inspiraci ze strany CEMRu při vytváření Akčního plánu rovnosti. Podporu má obec i od národního koordinátora Charty, jímž je Svaz měst a obcí ČR, na který je možné se obracet s jakoukoliv žádostí o pomoc. V neposlední řadě může obec počítat i s podporou neziskových organizací, které se této oblasti věnují, a které také poskytnou pomoc, podporu a inspiraci pro práci v obci.

Na koho se obrátit, máte-li zájem o bližší informace k Chartě?

Plný text Charty v českém jazyce naleznete na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky (Oblasti činnosti – Rovné příležitosti).

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv bližší informace k Chartě či Vašeho zájmu o podpis Charty neváhejte kontaktovat Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Kanceláře Svazu: hulkova@smocr.cz, 234 709 724.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 
Soubory ke stažení
Text Charty ČJ (242 kB)
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje