Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

13.10.2016 22:05

Otazníky kolem zákona o sociálním bydlení

Proč bych měla platit nájem? Tato otázka se nabízí při čtení návrhu zákona o sociálním bydlení, který pochází z dílny ministerstva práce a sociálních věcí.

Velmi široká cílová skupina bude bydlet zadarmo, přestože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tvrdí, že lidé v sociálních bytech budou platit sociální nájemné, což zní velice době. Z čeho však budou sociální nájemné platit, když nemají většinou žádné zaměstnaní? V těchto případech bude hrazeno prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. V této souvislosti je nutné uvést, že metoda bydlení především (Housing first) - potom vše ostatní, kterou prosazují nestátní neziskové organizace, zejména Platforma pro sociální bydlení a MPSV, ukázala jen málo pozitivních výsledků v oblasti nezaměstnanosti a finančních problémů. Z čehož plyne, že tok financí se pouze přesměruje a nelze počítat s tím, že by změny toků transferů a sociálních služeb vytvořily nový zisk. Co budeme dělat, až dojdou peníze? Zvýší se daně?

Obce se budou muset postarat o mnoho o mnoho lidí

Navrhovaný systém sociálního bydlení se zaměřuje na velkou skupinu lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a vysokými náklady na ně. Kromě osob, které jsou bez domova nejméně šest měsíců a lidí, kteří vynakládají na bydlení více než 40% započitatelných příjmů podle zákona o životním minimu, budou mít nárok na sociální byt např. i osoby bez přístřeší, osoby opouštějící výkon trestu nebo ti, na něž se vztahuje antidiskriminační zákon - soud rozhodl o porušení jejich práv. To znamená, že mohou nastat situace, kdy osoba oznámí, že její zaměstnavatel se dopouští např. korupce. Tato osoba je na svém pracovišti následně ostrakizována, soud tuto skutečnost potvrdí svým rozhodnutím a osoba, která bude mít další atributy, stanovené zákonem o sociálním bydlení, se stává osobou zvlášť zranitelnou s nárokem na přidělení sociálního bytu.

Oprávněnou osobou v bytové nouzi je i ten, kdo je rodinným příslušníkem občana České republiky nebo jiného členského státu EU, pokud má pobyt na našem území delší než tři měsíce, čím se zajištění bydlení rozšířilo i o dlouhodobé návštěvy ze zahraničí. Stává se, že některé dlouhodobé návštěvy pečují o nemocného člena rodiny apod., musíme si však uvědomit, že tyto osoby, protože většinou nebudou mít žádný výdělek a ani přístřeší a budou-li pobývat v obci déle než šest měsíců, jsou oprávněnou osobou v bytové nouzi. To se podle zákona o azylu týká i uprchlíků.

Navíc platí pravidlo, že prioritu má osoba, která se na území obce zdržuje, je v ústavní péči nebo zařízení anebo vykonává činnost déle než šest měsíců před trvalým pobytem.

Kdo zaplatí projekt sociálního bydlení?

V návrhu zákona o sociálním bydlení se konstatuje, že obcím může vzniknout finanční ztráta se zajištěním celého systému. Pokud se tak stane, měl by ji sanovat zákon prostřednictvím nárokové dotace. Obce budou mít ze zákona právní nárok na dotace na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních bytů a dotace na oblast sociální práce. Podívám-li se však blíže na výše uvedené sliby, nejsou dotace ze strany státu zaručené.

Především než budou moci obce čerpat dotace, musí vložit do systému část svého bytového fondu, pokud jej mají. To znamená, že již na začátku vloží do systému nařízeného státem majetek v hodnotě milionů korun bez kompenzace. Následně budou moci požádat o investiční dotaci pouze tehdy, pokud se jim nepodaří získat vhodný bytový fond z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím nestátních neziskových organizací anebo soukromých podnikatelů. Podmínky pro čerpání investiční dotace stanoví vláda. Obce budou žádat o investiční dotaci ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V současné chvíli nelze odhadnout, z jakého zdroje budou finanční prostředky na tyto dotace alokovány. Zástupce MMR na konferenci v poslanecké sněmovně 5. října prohlásil, že systém sociálního bydlení nebude financovaný z IROP. Ministerstvo by dále mělo poskytovat obcím i vyrovnávací platbu, která je určena na pokrytí nákladů s opravou bytu, údržbou, pokrytím rizik. Výplata vyrovnávací platby bude poskytnuta na dobu 10 let na základě dotačního řízení podle rozpočtových pravidel. Nařízení vlády nebo vyhláška MMR se dají změnit rychleji než zákon a to i z důvodu nedostatku finančních prostředků. V minulosti k takovému zrušení došlo u nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Povinnost uložená obcím zákonem však zůstane, a to pod hrozbou postihu. Jak bude stát postupovat, pokud obec sankci neuhradí? Uvalí na ni exekuci?

Rezidenční segregace a územní koncentrace

Uvedené instituty mají vyřešit problematiku vzniku ghet. U nových staveb nabývá účinnost od 1. ledna 2018 u staveb, které byly zkolaudovány před nabytím účinnosti zákona od 1. ledna 2033. Jestliže obec disponuje určitým bytovým fondem, nemůže si vybírat ještě místo, kde sociální byty zřídí. Na základě rezidenční segregace a územní koncentrace musí obce dbát na rozptýlené dostupné bydlení pod hrozbou postihu. Může se tedy stát, že v jednom domě bude jeden byt sociální a druhý stejný byt, bude rodina splácet prostřednictvím hypotéky. Problematická může být i situace, kdy v jednom domě bude bydlet např. početná rodina velmi hlučná a osamělý senior.

Státem garantovaný příjem a bydlení

Kladu si otázku, co by mělo příjemce státem garantovaného příjmu a bydlení motivovat k tomu, aby se namáhal s uplatněním na pracovním trhu. Pokud má možnost příležitostně si přivydělat prací načerno a dokud se bude moci spoléhat na to, že státem garantovaný příjem mu nebude zkrácen, ani zrušen a bude mít k tomu zajištěné bydlení, nebude vidět žádný smysl v tom, aby se namáhal uplatnit na pracovním trhu. Sociálně slabý je tak zbavený odpovědnosti za svoji situaci a osvobozený od morálního tlaku, aby na své situaci něco změnil.

Řečeno slovy klasika, sociální politika tohoto státu vyrábí generace lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Každý lituje jednotlivce, který ve společnosti neuspěl, měli bychom mít ale soucit s většinou zaměstnaných, kteří ráno vstávají, posílají děti do školy, snaží se splácet hypotéky, platí daně, aby umožnili život těm méně úspěšným a kvůli tomu, se musí nedobrovolně vzdát mnoha ze svých přání. Stát jim dluží něco lepšího, než stále nové způsoby vyvolávání pocitů viny za neštěstí a křivdy, které nezpůsobili.

Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Ostrava, Nezávislí

Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Ostrava, Nezávislí

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje