Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1007
NE NE 163
NEVÍM NEVÍM 165

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

13.10.2016 22:05

Otazníky kolem zákona o sociálním bydlení

Proč bych měla platit nájem? Tato otázka se nabízí při čtení návrhu zákona o sociálním bydlení, který pochází z dílny ministerstva práce a sociálních věcí.

Velmi široká cílová skupina bude bydlet zadarmo, přestože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tvrdí, že lidé v sociálních bytech budou platit sociální nájemné, což zní velice době. Z čeho však budou sociální nájemné platit, když nemají většinou žádné zaměstnaní? V těchto případech bude hrazeno prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. V této souvislosti je nutné uvést, že metoda bydlení především (Housing first) - potom vše ostatní, kterou prosazují nestátní neziskové organizace, zejména Platforma pro sociální bydlení a MPSV, ukázala jen málo pozitivních výsledků v oblasti nezaměstnanosti a finančních problémů. Z čehož plyne, že tok financí se pouze přesměruje a nelze počítat s tím, že by změny toků transferů a sociálních služeb vytvořily nový zisk. Co budeme dělat, až dojdou peníze? Zvýší se daně?

Obce se budou muset postarat o mnoho o mnoho lidí

Navrhovaný systém sociálního bydlení se zaměřuje na velkou skupinu lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a vysokými náklady na ně. Kromě osob, které jsou bez domova nejméně šest měsíců a lidí, kteří vynakládají na bydlení více než 40% započitatelných příjmů podle zákona o životním minimu, budou mít nárok na sociální byt např. i osoby bez přístřeší, osoby opouštějící výkon trestu nebo ti, na něž se vztahuje antidiskriminační zákon - soud rozhodl o porušení jejich práv. To znamená, že mohou nastat situace, kdy osoba oznámí, že její zaměstnavatel se dopouští např. korupce. Tato osoba je na svém pracovišti následně ostrakizována, soud tuto skutečnost potvrdí svým rozhodnutím a osoba, která bude mít další atributy, stanovené zákonem o sociálním bydlení, se stává osobou zvlášť zranitelnou s nárokem na přidělení sociálního bytu.

Oprávněnou osobou v bytové nouzi je i ten, kdo je rodinným příslušníkem občana České republiky nebo jiného členského státu EU, pokud má pobyt na našem území delší než tři měsíce, čím se zajištění bydlení rozšířilo i o dlouhodobé návštěvy ze zahraničí. Stává se, že některé dlouhodobé návštěvy pečují o nemocného člena rodiny apod., musíme si však uvědomit, že tyto osoby, protože většinou nebudou mít žádný výdělek a ani přístřeší a budou-li pobývat v obci déle než šest měsíců, jsou oprávněnou osobou v bytové nouzi. To se podle zákona o azylu týká i uprchlíků.

Navíc platí pravidlo, že prioritu má osoba, která se na území obce zdržuje, je v ústavní péči nebo zařízení anebo vykonává činnost déle než šest měsíců před trvalým pobytem.

Kdo zaplatí projekt sociálního bydlení?

V návrhu zákona o sociálním bydlení se konstatuje, že obcím může vzniknout finanční ztráta se zajištěním celého systému. Pokud se tak stane, měl by ji sanovat zákon prostřednictvím nárokové dotace. Obce budou mít ze zákona právní nárok na dotace na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních bytů a dotace na oblast sociální práce. Podívám-li se však blíže na výše uvedené sliby, nejsou dotace ze strany státu zaručené.

Především než budou moci obce čerpat dotace, musí vložit do systému část svého bytového fondu, pokud jej mají. To znamená, že již na začátku vloží do systému nařízeného státem majetek v hodnotě milionů korun bez kompenzace. Následně budou moci požádat o investiční dotaci pouze tehdy, pokud se jim nepodaří získat vhodný bytový fond z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím nestátních neziskových organizací anebo soukromých podnikatelů. Podmínky pro čerpání investiční dotace stanoví vláda. Obce budou žádat o investiční dotaci ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V současné chvíli nelze odhadnout, z jakého zdroje budou finanční prostředky na tyto dotace alokovány. Zástupce MMR na konferenci v poslanecké sněmovně 5. října prohlásil, že systém sociálního bydlení nebude financovaný z IROP. Ministerstvo by dále mělo poskytovat obcím i vyrovnávací platbu, která je určena na pokrytí nákladů s opravou bytu, údržbou, pokrytím rizik. Výplata vyrovnávací platby bude poskytnuta na dobu 10 let na základě dotačního řízení podle rozpočtových pravidel. Nařízení vlády nebo vyhláška MMR se dají změnit rychleji než zákon a to i z důvodu nedostatku finančních prostředků. V minulosti k takovému zrušení došlo u nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Povinnost uložená obcím zákonem však zůstane, a to pod hrozbou postihu. Jak bude stát postupovat, pokud obec sankci neuhradí? Uvalí na ni exekuci?

Rezidenční segregace a územní koncentrace

Uvedené instituty mají vyřešit problematiku vzniku ghet. U nových staveb nabývá účinnost od 1. ledna 2018 u staveb, které byly zkolaudovány před nabytím účinnosti zákona od 1. ledna 2033. Jestliže obec disponuje určitým bytovým fondem, nemůže si vybírat ještě místo, kde sociální byty zřídí. Na základě rezidenční segregace a územní koncentrace musí obce dbát na rozptýlené dostupné bydlení pod hrozbou postihu. Může se tedy stát, že v jednom domě bude jeden byt sociální a druhý stejný byt, bude rodina splácet prostřednictvím hypotéky. Problematická může být i situace, kdy v jednom domě bude bydlet např. početná rodina velmi hlučná a osamělý senior.

Státem garantovaný příjem a bydlení

Kladu si otázku, co by mělo příjemce státem garantovaného příjmu a bydlení motivovat k tomu, aby se namáhal s uplatněním na pracovním trhu. Pokud má možnost příležitostně si přivydělat prací načerno a dokud se bude moci spoléhat na to, že státem garantovaný příjem mu nebude zkrácen, ani zrušen a bude mít k tomu zajištěné bydlení, nebude vidět žádný smysl v tom, aby se namáhal uplatnit na pracovním trhu. Sociálně slabý je tak zbavený odpovědnosti za svoji situaci a osvobozený od morálního tlaku, aby na své situaci něco změnil.

Řečeno slovy klasika, sociální politika tohoto státu vyrábí generace lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Každý lituje jednotlivce, který ve společnosti neuspěl, měli bychom mít ale soucit s většinou zaměstnaných, kteří ráno vstávají, posílají děti do školy, snaží se splácet hypotéky, platí daně, aby umožnili život těm méně úspěšným a kvůli tomu, se musí nedobrovolně vzdát mnoha ze svých přání. Stát jim dluží něco lepšího, než stále nové způsoby vyvolávání pocitů viny za neštěstí a křivdy, které nezpůsobili.

Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Ostrava, Nezávislí

Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Ostrava, Nezávislí

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
13. - 14. června 2019

Bezpečnostní komise

Ostrava
 
13. - 14. června 2019

společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Praha
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje