Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Podporované projekty

26.03.2018 13:39

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s německým partnerem, Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhá od září roku 2017 a potrvá až do konce února 2020.

Projekt se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko, jehož provázanost lze shledávat v různých oblastech, jako je např. ochrana životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství či oblast spolupráce záchranných sborů. Přestože se zdá, že kooperace dosáhla vysoké úrovně, čemuž bezpochyby přispěly projekty Krajského úřadu v Plzni Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé a Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko, na které současný projekt volně navazuje, nelze přehlížet nedostatky v existujících legislativních, právních a správních bariérách, jejichž překonání lze považovat za primární cíl projektu současného.

Odstranění bariér by mělo mít vliv především na atraktivnost života lidí žijících v regionu Česko-Bavorsko, které bude dosaženo skrze partnerství obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí a dále přes podporu zájmu investorů o region. Projekt by měl napomoci pozdvihnout především spolupráci v oblasti veřejné správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, to vše s důrazem na rozvoj kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí. Zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí je další součástí projektového plánu.

K vytvoření jednotného, společného a přívětivého regionu Česko-Bavorsko a k jeho obousměrnému provázání dojde postupem zaměřeným na analýzu potřeb a problémů obcí a dalších aktérů v příhraničí.  Vymezením oblastí se zaměřením na veřejnou správu a hospodářství, ve kterých se vzájemná spolupráce daří (tzv. best practice) či nedaří, a výběrem oblastí, kde existuje potenciál ke zlepšení a rozvoji přeshraniční spolupráce jsou podstatou rozšířené spolupráce.  Organizací workshopů partnery pro regionální aktéry a mimo jiné i studenty lze dospět k předložení návrhů na další spolupráci s příslušnými orgány na rozhodující úrovni.  Žádoucí je společnými silami vytvořit seznam odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a administrativním postupům pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných oblastech s cílem sdílení dobré praxe.

Plánované postupy jsou realizovány nejenom právními experty z obou zemí, kteří se zaměřují na platné právo, ale primárně také Západočeskou univerzitou v Plzni, Svazem měst a obcí České republiky a s Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik. Úzká spolupráce je zajištěna pravidelnými projektovými setkáními.  Vhodné je zmínit plánovanou realizaci tří velkých workshopů, tj. WORKHOP – PLZEŇ 2019, který bude pořádat Západočeská univerzita v Plzni za účasti zástupců projektových partnerů pro české aktéry v příhraničí, dále WORKSHOP – PASSAU 2019 pořádný Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí, Jejich cílem je zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány kompetentním orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních. ZÁVĚREČNÝM WORKSHOPEM – PLZEŇ 2020, který uspořádají partneři společně na území České republiky pro německé i české aktéry budou definovány výstupy spolupráce včetně návrhů na její zlepšení do budoucna.

Součástí plnění projektu je pak vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční spolupráci v regionu Česko- Bavorsko. Tým 1 je zaměřený na sociální právo se specializuje na zdraví a sociální věci. Tým 2 se věnuje především veřejnoprávním záležitostem se zaměřením na ekonomiku, posílenou spolupráci při přípravě projektů strategické infrastruktury s přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v pohraniční oblasti. Tým 3 je zaměřený na cestovní ruch, správu, zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce, podporu kultury a rozvoj komunity.

Realizací projektu dochází k uskutečňování Strategie pro dunajský region především v oblastech zjednodušení spolupráce mezi soukromými a veřejnými aktéry z příhraničního regionu, což má dopad na kulturu, turismus a kontakt mezi lidmi. Projekt se pokusí napomoci vytvářet prosperitu v dunajském regionu, jelikož podporuje konkurenceschopnost podniků a firem pomocí mezinárodní spolupráce.  Cílem projektu je dosáhnout zlepšení institucionální kapacity a spolupráce úřadů a územních korporací, které jsou výchozím bodem pro legislativní změny, a dále zlepšení stávajících správních postupů na regionální a národní úrovni. Projekt dále naplňuje strategii 10 priorit Evropské komise - budování jednotného otevřeného trhu, koordinace sociálních systémů, pracovního trhu a správních postupů.

Partneři považují za důležitý výsledek projektu ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.  Prostřednictvím této pracovní skupiny, by měly být výsledky projektu zachovány v delším horizontu a měly by být dále rozvíjeny, což bude mít dopad na intenzitu a harmonizaci přeshraniční spolupráce obcí a veřejných orgánů, stejně tak jako spolupráci občanů v oblastech státní správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Projekt má v úmyslu zapojit co největší počet aktérů působících ve společném příhraničním regionu Česko-Bavorsko, a to zejména stávající obyvatele, obyvatele budoucí či potencionální, obce, vyšší územně samosprávné celky a další veřejnoprávní aktéry.

Dveře projektu jsou otevřené všem zájemcům o přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

 

 


 

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje