Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Aktuality

16.04.2018 15:37

Změna stanov DSO – je potřeba ji projednat na zastupitelstvu obce?

Od 1. července 2017 zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) obsahuje ve vztahu k dobrovolným svazkům obcí (dále „DSO“) nové ustanovení § 50 odst. 3, které zní: „Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“ Až doposud platilo, že změnu stanov musely schválit všechny členské obce (dle pravidla § 160 odst. 1 správního řádu). Toto pravidlo se tedy v případě, že DSO využije daného ustanovení a zakotví ho do stanov, mění. Postačí pak schválení změny stanoveným kvórem hlasů členských obcí (minimálně však 2/3). Tato část výkladu je jednoznačná.

V rámci projektu Centra společných služeb jsme zaznamenali otázku, zda dané ustanovení znamená i to, že změnu stanov DSO již nemusí schvalovat zastupitelstva členských obcí, či stále ano. Jelikož v rámci projektu Centra společných služeb mnohé DSO zavádí do svých stanov novou agendu související s GDPR, a proto musí své stanovy měnit, jedná se o otázku poměrně aktuální.

Odpověď je podle mého názoru poměrně jednoduchá, neboť vychází z odůvodnění pozměňovacího návrhu poslance Pletichy, které uvádí: „I nadále bude aplikovatelné ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) obecního zřízení o povinném schválení změny stanov v zastupitelstvech členských obcí. Tato rozhodnutí pak budou závazná pro zástupce příslušné obce v příslušném orgánu svazku.“ Z jeho odůvodnění plyne, že smyslem nového ustanovení je zavést možnost, kdy ke změně stanov postačí minimálně dvě třetiny většiny všech hlasů členských obcí (různé obce mohou mít různý počet hlasů), pokud to stanovy umožní, a tím pádem již nebude potřeba souhlasu všech členských obcí (předchází se tak možné blokaci změny stanov např. jednou členskou obcí). Tím se tedy mění pouze to pravidlo, že ke změně stanov je potřeba souhlasu všech členských obcí, nikoliv již to, že rozhodování o změně stanov musí projít zastupitelstvy členských obcí.

Byť nový komentář k zákonu o obcích [KOPECKÝ, M., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., JANEČEK, J. Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 121] zastává názor opačný, tedy že postačí schválení orgánem DSO a není nutné již danou otázku projednávat na zastupitelstvech, domnívám se, že se jedná o názor nesprávný. Odůvodnění pozměňovacího návrhu totiž hovoří zcela jednoznačně v neprospěch tohoto výkladů. Pokud by zmíněné ustanovení mělo zavést mechanismus, který nevyžaduje projednání změny stanov jednotlivými zastupitelstvy, mělo by tak být uvedeno jednoznačněji (ve vztahu k zastupitelstvům výslovně: např. „ke změně stanov není potřeba projednání zastupitelstvy členských obcí“). Byť je tento komentářový názor pro DSO cestou ke snazšímu rozhodování o změně stanov, nemohu jeho aplikaci doporučit, neboť se domnívám, že se nejedná o názor správný.

Ostatně náš názor stvrdil i Odbor dozoru kontroly Ministerstva vnitra. Ve svém stanovisku, které Svazu měst a obcí poskytl na základě žádosti, v závěru přehledně shrnul: Z citovaného ustanovení vyplývá, že změnu stanov lze provést prostřednictvím orgánu příslušného svazku (např. valné hromady, členské schůze apod.) s tím, že osoba (zástupce členské obce, delegovaná za účelem hlasování na valné hromadě, členské schůzi), musí hlasovat pro změnu stanov v souladu s projevenou vůlí zastupitelstva členské obce. Jinými slovy řečeno, každá změna stanov musí být „předjednána“ v zastupitelstvu té které členské obce s tím, že k přijetí změny stanov je dostačující souhlas zákonem stanovené většiny přijaté na příslušném orgánu svazku, pokud tak určují stanovy.

 

Lze tedy shrnout, že pokud DSO využijí citovaného ustanovení ve svých stanovách, nebude k další změně stanov již třeba souhlasu všech členských obcí, ale postačí minimálně 2/3 hlasů. Změnu stanov je však stále třeba projednat na jednotlivých zastupitelstvech dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích. Zastupitelstvo pověří zástupce obce k hlasování o změně stanov určitým způsobem.

Podrobněji se o této problematice můžete dočíst v dalším vydání INS – Informační servis Svazu měst a obcí ČR.

 

Marek Chadima

Právní specialista projektu CSS

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje