Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1002
NE NE 162
NEVÍM NEVÍM 164

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

13.06.2017 15:09

„Přítel na telefonu“ nebo „hodný hlídací pes“. I tak vnímají starostové Centra společných služeb

Rozhodli jsme po třech měsících dát slovo opět třem manažerům Center společných služeb (CSS) a položili jim tři otázky, abychom čtenářům přiblížili konkrétní náplň činnosti CSS. V každém regionu je trochu odlišná, přesto můžeme najít společné body.  Všichni se snaží starostům pomáhat se stále se rozšiřující administrativou a orientací ve složitém legislativním prostředí. Jak je vidět z reakcí tří vybraných starostů, jsou v tom velmi úspěšní.

Otázky:

1/ V čem konkrétně pomáhá CSS starostům ve vašem svazku nejvíce?

2/ Jaké jsou vaše plány do budoucna?

3/ Jak služby CSS využijí občané, co jim CSS může nabídnout?

 

Odpovídá Helena Dobešová, manažerka CSS Valašskomeziříčsko- Kelečsko

1/ Nejvíce jsou využívány služby dotačního managementu, na které zejména menší obce nemají administrativní kapacitu. CSS komplexně zajišťuje danou agendu od podání žádostí, pomoc při administraci žádostí, práce v systému ISKP 2014, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, účtování, jednání se stavebním úřadem a podobně. Praktické zkušenosti pracovníků CSS jsou využívány v širokém spektru oblastí, jako je životní prostředí (odpadové hospodářství, environmentální vzdělávání), doprava (cyklostezky, místní komunikace), školství (zahrady mateřských škol, pořízení vybavení), kultura (polyfunkční komunitní centra, naučné stezky). Práce zaměstnanců CSS je starosty, ale i zástupci ostatních organizací vnímána velmi pozitivně a stále roste počet zájemců o služby CSS.

Jednoznačnou výhodou je sdílení vzorových dokumentů zkontrolovanými právníky zejména směrem od úřadu ORP k úřadům menších obcí (např. smluv, směrnic a vyhlášek, formulářů), ale také zkušeností a dobré praxe (např. v oblasti sběru odpadů, regulace nočního klidu nebo navazování přeshraniční spolupráce).

V návaznosti na rychle se měnící povinnosti a svěřené agendy zajišťujeme vzdělávání starostů a pracovníků úřadů i možnost poradit se nad konkrétním případem s odborníky z úřadu ORP, kraje a dalších institucí, např. v oblasti rozpočtové odpovědnosti, evidence obyvatel a krizového řízení. Předcházíme tak případným sankcím a pokutám za nesplnění zákonných povinností.

CSS v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se díky projektu stalo profesionálním zázemím, které je vždy k dispozici starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům.

2/ Máme v plánu dále se věnovat službám, které pro obce představují velkou finanční zátěž s často nejistým výsledkem. Jedná se zejména o oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu a právního poradenství. Stojí před námi také otázka jednotného systému financování sociálních služeb z obecních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu DSO, kdy má dojít především ke snížení administrativní zátěže obcí a zajištění kontroly prostředků vynaložených na tuto oblast. Dílčím cílem pro nás je posilování vlivu lokální ekonomiky a propojení veřejného a soukromého sektoru se zapojením neziskových organizací i široké veřejnosti (inspirativní kruh, vytvoření příspěvkového systému). V této oblasti totiž spatřujeme další možnost rozvoje našeho mikroregionu.

3/ CSS občané využívají zejména jako konzultační místo, kam se obracejí s dotazy ohledně přípravy žádostí v rámci dotačních titulů určených pro tuto cílovou skupinu. Jde o kotlíkové dotace, dešťovku nebo zelenou úsporám. Tato pomoc pro ně znamená značnou úsporu času, peněz a mnohdy i ušetřené nervy. V případě dotací na domovní čistírny odpadních vod navíc zajistíme jejich propojení a spolupráci s danou obcí, a to je důležitou podmínkou správného nastavení projektu.

Realizujeme také akce, díky kterým dokážeme oslovit téměř všechny věkové generace. Velký ohlas měl aktivizační program "60 a víc neznamená nic". Podpořili jsme tak zdraví a sociální začleňování 384 seniorů našeho mikroregionu. Za spolupráce se školami, policií a neziskovými organizacemi pořádáme vzdělávací aktivity pro děti a mládež, jako například přednášky o kyberšikaně, Dětský den zdraví a Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu. To vše doplňují společenské a kulturní akce a sportovní turnaje pořádané k podpoře spolkového života napříč celým mikroregionem.

Z pohledu starosty obce Jarcová Ing. Ivo Veselého (DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko)

CSS pro nás znamená stále dostupnou pomoc. Vyřešili jsme delší dobu diskutované otázky i aktuální problémy (např. podmínky zveřejňování osobních údajů v souvislosti s vítáním občánků nebo specifika hospodaření a prodeje dřeva z lesů spoluvlastněných obcí). Prostřednictvím CSS jsme také společně řešili narůstající problém s kůrovcem, který způsobuje znehodnocování dřeva a tedy i snížení příjmů a zvyšování výdajů z rozpočtu obce na zajištění zákonem stanovené péče.

Odpovídá Miroslav Kratochvíl, manažer CSS CHOPOS

1/ Není lehké vybrat jednu konkrétní aktivitu či službu, kterou nejvíce využívají starostové členských obcí. Mezi takové aktivity lze určitě zařadit administrování výběrových řízení, zpracování dotačních žádostí, řízení dotačně podpořených projektů a rozličné poradenství. Vytváříme také společné systémy, které zajišťujeme jak personálně, tak i právní subjektivitou. Např. výstavba skupinového vodovodu či společný systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

2/ Chceme být všestranně zdatným partnerem, který pomůže obcím s rozvojem a přebujelou administrativou.

3/ Občané využívají služby CSS většinou nepřímo, tj. prostřednictvím svých obcí. V řadě případů si to ani neuvědomují, ale výsledky meziobecní spolupráce jsou zřetelné. V přímém kontaktu s CSS nabízíme převážně poradenství a zprostředkování informací z širšího území. Máme v plánu zřídit v území DSO službu koordinátora sociálních služeb. Pokud se tak stane, budeme řešit konkrétní potřeby občanů žijících v regionu.

Z pohledu starosty obce Chotýšany Bohuslava Kováře (DSO CHOPOS)

Od roku 2014 jsem starostou malé středočeské obce s 540 obyvateli a svou funkci vykonávám jako uvolněný. Nejvíce oceňuji to, že prostřednictvím CSS mohu řešit časově náročnější činnosti, jako jsou výběrová řízení, příprava vzorových dokumentů a administrace projektů. Přínos CSS dále vnímám zejména v pomoci s narůstající a čím dál tím složitější administrativou. Díky možnosti využití služeb CSS mohu svůj čas více věnovat řešení náročných úkolů v rámci chodu, údržby a rozvoje obce, které jsou pro mě prioritou.

Odpovídá Jan Šebrle, manažer CSS Lanškrounsko

1/ Pomoc obcím (nejen starostům, ale i dalším zaměstnancům obce, nejčastěji účetním) lze rozdělit do dvou velkých skupin. Jednou z nich je oblast dotací, kde specialista pro rozvoj regionu pomáhá s vyhledáváním dotačních titulů a se zpracováním žádostí o dotace, jejich monitorováním, vyúčtováním atd. Do druhé velké skupiny patří odborné poradenství, které lze nejčastěji zařadit do kategorie činnost orgánů obce. Sem patří pomoc při řešení každodenních situací, nejčastěji formou konzultací nebo přímo vypracováním návrhů dokumentů (dopisy, rozhodnutí, vnitřní předpisy, vyhlášky apod.). Pokud mám být konkrétní, pak mohu uvést pomoc při přípravě zasedání zastupitelstva obce (správné formulace návrhů usnesení, zpracování důvodových zpráv k jednotlivým usnesením, řešení jednotlivých případů v souladu se zákonem atd.), následně potom pomoc při zpracování zápisu ze zasedání zastupitelstva. Do této skupiny patří také metodická pomoc v oblasti legislativy, zejména u novel nejrůznějších zákonů a jejich aplikace v praxi. V poslední době se to týkalo např. zajištění povinné předškolní docházky formou stanovení školských obvodů, které naplní i povinnost obce zajistit základní školní docházku (což dosud fungovalo automaticky, ale nebylo to právně ošetřeno). Starostové nejvíce oceňují, že mají „přítele na telefonu (mailu)“ se kterým mohou konzultovat každodenní záležitosti.

2/ Plánujeme rozšíření nabídky pomoci při zadávání veřejných zakázek, zejména malého rozsahu mimo režim zákona. Nejednalo by se přímo o administraci veřejných zakázek, ale spíše konzultační činnost při jejich vypisování (příprava výzev k podání nabídky, oponentura výzev, které zpracoval externí spolupracovník, pomoc při hodnocení nabídek a „hlídání“ dodržení termínů a dalších povinností, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele atd.). Vedle toho se chceme více věnovat zpracování nejrůznějších metodik (např. aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti a jeho dopadů do zákona o územních rozpočtech, jehož důsledkem je povinnost všechno zveřejňovat, nebo novely zákona o obcích, jíž se mění odměňování členů zastupitelstva) a dále pak „kontrolou“ dodržování povinností, vyplývajících např. ze zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo ze zákona o obcích a zákona o územních rozpočtech. Jeden ze starostů toto nazval funkcí „hodného hlídacího psa“, který „zaštěká“, když zjistí nějakou chybu.

3/ Na začátku činnosti CSS bylo prezentováno, že občané mohou CSS využívat k hlášení nejrůznějších závad v dopravě (závady ve sjízdnosti komunikací, dopravní značení apod.). Ve většině případů totiž občané nevědí, na koho se obrátit, kdo je vlastníkem nebo správcem příslušné komunikace. Tuto službu několik občanů již využilo. Vedle toho se na CSS např. obrátil občan, jemuž přes zahradu vede vedení vysokého napětí a potřeboval zjistit, jak velké je ochranné pásmo a co v něm může nebo nemůže být. Dalším příkladem může být občan, který požádal obec o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a obec mu ji protiprávně odmítla poskytnout. Určitou kuriozitou je případ, kdy všímavá cyklistka při průjezdu několika obcemi zaznamenala nesprávné vyvěšení státní a obecní vlajky a obrátila se na CSS s podnětem na upozornění starostů.

Z pohledu starosty obce Žichlínek Petra Syrového (DSO Lanškrounsko)

 

Orientace v některých agendách veřejné správy při neustále se měnících zákonech se nedá v běžném chodu  a řízení obce ani obsáhnout, natož samotné agendy vykonávat rutinně a zcela bezchybně. Činnost, která je CSS poskytována, je velice přínosná a pro mě již zcela nezastupitelná. Spolupráce s manažerem CCS panem Ing. Šebrlem se dostala do takové roviny, že si výkon své starostovské práce už nedovedu bez jeho "jištění" ani představit. Odpovědi  na mé dotazy přicházejí téměř okamžitě.  Řešili jsme spolu již mnoho "běžných" i několik dosti svízelných až nepříjemných situací. Pro mě je to zcela úplný právní servis. Konkrétní pomoci od CSS se mi dostalo při sestavování usnesení pro zasedání zastupitelstva, řešení administrativy při zaměstnávání obecních zaměstnanců, vypracování podkladů pro vedení správních řízení, kompletní administrování konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ, odvolacích řízení při náhradní výsadbě za pokácené stromy, zpracování agendy pro výběrová řízení, sepsání smluv v různých záležitostech a mnoho dalšího. Cenná je také organizace školení a seminářů, např. zcela nově absolvované "školské obvody". Rád bych také uvedl, že si dobře uvědomuji velkých úspor, které se naší obci, díky činnosti CSS dostávají a to nejen finanční ale i časové. 

 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje