Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XVI. CFK

Závěry z Celostátní finanční konference 2013

Účastníci XVI. celostátní finanční konference se shodli na následujících závěrech a požadavcích, které chtějí v následujím odbobí prosazovat a zaco se chtějí zasazovat v rámci legislativního procesu.

 

1.        Příprava čerpání zdrojů z EU po roce 2014

Účastníci konference oceňují: 

 • dlouhodobou úzkou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě na příští programové období pro čerpání evropských prostředků.

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zapracovalo pozici Svazu do připravované národní pozice k územní dimenzi a integrovaným přístupům, která se stane součástí Dohody o partnerství;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI určených pro vybrané metropolitní oblasti, IPRÚ pro ostatní aglomerace a sídelní aglomerace a IPRÚ pro funkční mikroregiony (správní obvody ORP), obsažené v platné Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 a v dalších předložených návrzích;
 •  Ministerstvo pro místní rozvoj, aby jako národní koordinátor přípravy na budoucí programové období prosadilo vyčlenění alokací na územní a urbánní dimenzi na úrovni prioritních os operačních programů;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vytvořilo jednoduchý implementační systém umožňující zásadní vliv měst a obcí na vlastní rozvoj;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a vládu ČR, aby sjednotila postupy jednotlivých řídicích a kontrolních orgánů a zajistila maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům;  
 • Ministerstvo zemědělství, aby radikálně změnilo strukturu Programu rozvoje venkova tak, aby více vyhovovala potřebám venkovských obcí, a zpřístupnilo jim zdroje z tohoto programu;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní řídící orgány operačních programů, aby podpořily řešení integrovaného rozvoje území menších obcí na úrovni správního obvodu ORP pro omezený počet témat ve sféře veřejných služeb v samostatné působnosti obcí.

 

2.        Oblast sociální politiky

Účastníci konference odmítají:

 • v oblasti sociálního bydlení taková řešení, která by vedla k přenesení odpovědnosti pouze na obce, aniž by byly předem a jednoznačně kvantifikovány náklady na realizaci tohoto institutu, a především vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvoj sociálního bydlení.

     Účastníci konference požadují a navrhují:

 • sjednocení praxe v poskytování doplatku na bydlení tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky. Navrhujeme kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti, aby v jedné místnosti fiktivně nebydlely desítky osob. Pro systémové zlepšení vyplácení dávek a po ověření v praxi Úřadu práce navrhujeme sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení do dávky jedné, což přinese zlepšení v evidenci i kontrole;
 • optimalizaci celkového počtu ubytoven tak, aby stát a obce mohly rychle a účinně zasáhnout v případech, kdy jsou k účelu ubytování využívány budovy, jež k tomuto účelu nebyly zkolaudovány, je překračována jejich kapacita a nemovitosti nesplňují potřebné hygienické předpisy;
 • systémové řešení vytvoření vazby výplaty dávek na plnění školní docházky a školních povinností;
 • nalezení vhodných nástrojů, jak docílit vytvoření a uchování pracovních návyků u všech skupin obyvatelstva. Jako jednu z možných forem této pomoci obnovit co nejdříve motivační finanční odměnu za výkon veřejné služby;
 • přijetí takové právní úpravy veřejného opatrovnictví, kde budou jednoznačně vymezeny povinnosti (veřejného) opatrovníka. Dále požadujeme, aby náklady na výkon veřejného opatrovnictví nesl v plné výši stát, tedy obdobně, jako je tomu u výkonu sociálně-právní ochrany dětí;
 • znovuzavedení institutu přechodného pobytu, který byl v minulosti zrušen pouze z důvodu probíhajících společenských změn;
 • trvalý pobyt změnit tak, aby se možnost jeho ohlášení spojila nejen se souhlasem majitele, ale také navázala na gygienickou a stavební normu příslušného obytného prostoru, tím se zabrání  nahlášení nadměrného počtu osob do neodpovídajících prostor;
 •  změnit vyplácení dávek na bydlení tak, aby byla hranice nájmu pro zvažované finanční podpory maximálně ve výši nájemného v obecních bytech v místě a čase obvyklému;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí výhledově zavedlo investiční dotační titul pro obce na budování denních pobytových center pro seniory;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo plánovaný samostatný dotační titul určený na výkon sociální práce na všechny obce, nejen na ORP.

 

3.        Energetika

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo životního prostředí, aby v rámci programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních titulů prosazovalo směřování podpory na opatření snižující energetickou náročnost budov v majetku měst a obcí;
 • aby výkupy nebo nájmy plynárenských zařízení, ve vlastnictví obcí, distribučním společnostem byly prováděny pouze na základě dohody mezi smluvními stranami.

 

4.        Veřejné zakázky

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby pří přípravě nové právní úpravy veřejného zadávání v souvislosti s transpozicí tzv. zadávacích směrnic kladlo důraz na snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení a důsledně analyzovalo efektivitu tzv. protikorupčních opatření;
 • aby, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal opatření ke zrychlení řízení týkajících se veřejných zakázek.

 

5.      Ostatní

Účastníci konference žádají:

 • jednotlivá ministerstva a poslance i senátory, aby při přípravě legislativy byly zohledňovány administrativní dopady na obce a města a také finanční dopady do rozpočtů obcí a měst jako příjemců i jako plátců;
 • Ministerstvo vnitra, aby se v rámci úvah o financování přenesené působnosti přikonilo k tzv. výkonovému modelu financování;
 • vládu a poslance všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům; podporují proto výzvu obcí s pověřeným obecním úřadem na zastavení dokončení II. fáze reformy veřejné správy a vyzývají k tomu, aby nejprve byla dokončena reforma ústřední státní správy;
 • vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby při projednávání státního rozpočtu na rok 2014 přihlédla k inflaci a provedla valorizaci příspěvku na výkon státní správy, který nebyl již několik let navyšován;
 • vládu a Parlament ČR, aby finančně a legislativně podpořily meziobecní spolupráci.

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje