Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XVI. CFK

Závěry z Celostátní finanční konference 2013

Účastníci XVI. celostátní finanční konference se shodli na následujících závěrech a požadavcích, které chtějí v následujím odbobí prosazovat a zaco se chtějí zasazovat v rámci legislativního procesu.

 

1.        Příprava čerpání zdrojů z EU po roce 2014

Účastníci konference oceňují: 

 • dlouhodobou úzkou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě na příští programové období pro čerpání evropských prostředků.

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zapracovalo pozici Svazu do připravované národní pozice k územní dimenzi a integrovaným přístupům, která se stane součástí Dohody o partnerství;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI určených pro vybrané metropolitní oblasti, IPRÚ pro ostatní aglomerace a sídelní aglomerace a IPRÚ pro funkční mikroregiony (správní obvody ORP), obsažené v platné Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 a v dalších předložených návrzích;
 •  Ministerstvo pro místní rozvoj, aby jako národní koordinátor přípravy na budoucí programové období prosadilo vyčlenění alokací na územní a urbánní dimenzi na úrovni prioritních os operačních programů;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vytvořilo jednoduchý implementační systém umožňující zásadní vliv měst a obcí na vlastní rozvoj;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a vládu ČR, aby sjednotila postupy jednotlivých řídicích a kontrolních orgánů a zajistila maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům;  
 • Ministerstvo zemědělství, aby radikálně změnilo strukturu Programu rozvoje venkova tak, aby více vyhovovala potřebám venkovských obcí, a zpřístupnilo jim zdroje z tohoto programu;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní řídící orgány operačních programů, aby podpořily řešení integrovaného rozvoje území menších obcí na úrovni správního obvodu ORP pro omezený počet témat ve sféře veřejných služeb v samostatné působnosti obcí.

 

2.        Oblast sociální politiky

Účastníci konference odmítají:

 • v oblasti sociálního bydlení taková řešení, která by vedla k přenesení odpovědnosti pouze na obce, aniž by byly předem a jednoznačně kvantifikovány náklady na realizaci tohoto institutu, a především vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvoj sociálního bydlení.

     Účastníci konference požadují a navrhují:

 • sjednocení praxe v poskytování doplatku na bydlení tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky. Navrhujeme kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti, aby v jedné místnosti fiktivně nebydlely desítky osob. Pro systémové zlepšení vyplácení dávek a po ověření v praxi Úřadu práce navrhujeme sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení do dávky jedné, což přinese zlepšení v evidenci i kontrole;
 • optimalizaci celkového počtu ubytoven tak, aby stát a obce mohly rychle a účinně zasáhnout v případech, kdy jsou k účelu ubytování využívány budovy, jež k tomuto účelu nebyly zkolaudovány, je překračována jejich kapacita a nemovitosti nesplňují potřebné hygienické předpisy;
 • systémové řešení vytvoření vazby výplaty dávek na plnění školní docházky a školních povinností;
 • nalezení vhodných nástrojů, jak docílit vytvoření a uchování pracovních návyků u všech skupin obyvatelstva. Jako jednu z možných forem této pomoci obnovit co nejdříve motivační finanční odměnu za výkon veřejné služby;
 • přijetí takové právní úpravy veřejného opatrovnictví, kde budou jednoznačně vymezeny povinnosti (veřejného) opatrovníka. Dále požadujeme, aby náklady na výkon veřejného opatrovnictví nesl v plné výši stát, tedy obdobně, jako je tomu u výkonu sociálně-právní ochrany dětí;
 • znovuzavedení institutu přechodného pobytu, který byl v minulosti zrušen pouze z důvodu probíhajících společenských změn;
 • trvalý pobyt změnit tak, aby se možnost jeho ohlášení spojila nejen se souhlasem majitele, ale také navázala na gygienickou a stavební normu příslušného obytného prostoru, tím se zabrání  nahlášení nadměrného počtu osob do neodpovídajících prostor;
 •  změnit vyplácení dávek na bydlení tak, aby byla hranice nájmu pro zvažované finanční podpory maximálně ve výši nájemného v obecních bytech v místě a čase obvyklému;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí výhledově zavedlo investiční dotační titul pro obce na budování denních pobytových center pro seniory;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo plánovaný samostatný dotační titul určený na výkon sociální práce na všechny obce, nejen na ORP.

 

3.        Energetika

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo životního prostředí, aby v rámci programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních titulů prosazovalo směřování podpory na opatření snižující energetickou náročnost budov v majetku měst a obcí;
 • aby výkupy nebo nájmy plynárenských zařízení, ve vlastnictví obcí, distribučním společnostem byly prováděny pouze na základě dohody mezi smluvními stranami.

 

4.        Veřejné zakázky

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby pří přípravě nové právní úpravy veřejného zadávání v souvislosti s transpozicí tzv. zadávacích směrnic kladlo důraz na snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení a důsledně analyzovalo efektivitu tzv. protikorupčních opatření;
 • aby, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal opatření ke zrychlení řízení týkajících se veřejných zakázek.

 

5.      Ostatní

Účastníci konference žádají:

 • jednotlivá ministerstva a poslance i senátory, aby při přípravě legislativy byly zohledňovány administrativní dopady na obce a města a také finanční dopady do rozpočtů obcí a měst jako příjemců i jako plátců;
 • Ministerstvo vnitra, aby se v rámci úvah o financování přenesené působnosti přikonilo k tzv. výkonovému modelu financování;
 • vládu a poslance všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům; podporují proto výzvu obcí s pověřeným obecním úřadem na zastavení dokončení II. fáze reformy veřejné správy a vyzývají k tomu, aby nejprve byla dokončena reforma ústřední státní správy;
 • vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby při projednávání státního rozpočtu na rok 2014 přihlédla k inflaci a provedla valorizaci příspěvku na výkon státní správy, který nebyl již několik let navyšován;
 • vládu a Parlament ČR, aby finančně a legislativně podpořily meziobecní spolupráci.

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje