Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Ministr financí Jan Fischer a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys vítají projekt Podpora meziobecní spolupráce

(Praha 29. října) Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).

V obou případech nejprve byla zástupci Projektové kanceláře stručně vysvětlena podstata projektu, který umožní ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností vytvořit odborné a administrativní zázemí pro podporu vzájemné spolupráce obcí. V oblasti předškolní výchovy a základního školství je to např. otázka kapacity mateřských škol, zachování a dostupnosti základních škol, možnosti řešení dopravní obslužnosti nebo mimoškolní a zájmová činnost. Připravované analýzy budou sloužit jako podklad pro komunikaci mezi zástupci obcí s ohledem na řešení konkrétní situace v daném území. Zespodu na základě potřeb by také měly vyplynout podněty pro případné legislativní změny. V souvislosti s realizací projektu a přípravou základních analytických podkladů byli zástupci ministerstva požádáni o úzkou spolupráci a součinnost při poskytnutí dat ohledně předškolního a základního vzdělávání ze Statistiky školství MŠMT.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy uvítal nabídku spolupráce a vyjádřil podporu společnému postupu při tvorbě analýz, strategií a vzájemného doplňování akcí spojených s podporou škol. Jako příklad řešení dopravní obslužnosti na územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností zmínil započatou spolupráci s prof. Ing. Emilem Pelikánem, CSc., z Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ústav dopravní telematiky), který s využitím pokročilých metod teorie řízení vytváří model dopravní obslužnosti v ORP.

1. náměstek ministra Jindřich Fryč potvrdil, že MŠMT ve svých strategiích týkajících se předškolního a základního vzdělávání, i v rámci příprav nového Operačního programu VVV, pracuje se skladební jednotkou území ORP. Přímou podporu škol včetně dovybudování jejich sítě vidí v podpoře vzniku svazkových škol jako školské právnické osoby. Takovýmto školám může ministerstvo poskytnout finanční prostředky na investice. V roce 2014 je v rozpočtu pro školství vyčleněno 100 mil. Kč.

Školy zakládané svazky obcí uvedla jako vhodný příklad meziobecní spolupráce také náměstkyně ministra Eva Bartoňová s tím, že tento trend bude ministerstvo i nadále podporovat. V rámci projektu Svazu vidí přínos právě na úrovni území ORP, kdy bude možné např. namodelovat řešení spádových škol v případech, kdy není shoda mezi spádovým územím a spádovou obcí. Zástupci MŠMT navrhli pro další spolupráci v rámci projektu vznik společné pracovní skupiny, jelikož sledovaná problematika prolíná více strukturami ministerstva. Paní náměstkyně projevila osobní zájem o účast v této pracovní skupině, jako kontaktní osoba byl navržen ředitel Odboru vzdělávací soustavy Jakub Stárek.

Ministr financí Jan Fischer uvítal, že jde o projekt, který vychází z přirozených potřeb obcí, a že na základě zpracovaných dokumentů bude možné vést další debaty s obcemi nad možných potenciálem meziobecní spolupráce v konkrétním území. V neposlední řadě zmínil skutečnost, že projekt může mít pozitivní dopady na rozpočty obcí. Pro zvýšení zájmů obcí o spolupráci navrhli zástupci Projektové kanceláře zavedení motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Spolupráce obcí by měla být státem určitým způsobem zvýhodněna, a to např. vyšším podílem ze sdílených daní. Jen tak může být dlouhodobě udržitelná. Kontaktní osobou pro projekt za ministerstvo financí bude pan náměstek Jan Gregor (potažmo ředitel odboru financování územních rozpočtů Jan Zikl).

Osobní představení projektu Podpora meziobecní spolupráce bylo oběma ministry velmi pozitivně hodnoceno. Jednání splnilo očekávání především v nastavení další efektivní vzájemné spolupráce a v možnosti hledat nová řešení problematiky meziobecní spolupráce s ohledem na samosprávné kompetence obcí.   

Další jednání jsou naplánována s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským. Zástupci Projektové kanceláře se setkají také se zástupci dalších institucí, které by mohly být pro realizaci projektu velkým přínosem. Vzhledem k nutnosti pracovat s velkým množstvím statistických informací to bude v brzké době např. s jednání předsedkyní Českého statistického úřadu Ivou Ritschelovou.

 

Jednání na MŠMT proběhlo dne 15. října 2013

Účast na ministerstvo:

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra (Skupina pro vzdělávání)

Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra (Skupina pro ekonomické záležitosti)

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání, ředitel-supervizor projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS)

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise SMO ČR, metodik předškolní výchovy a základního školství projektu PMOS

 

Jednání na MF proběhlo dne 21. října 2013

Účast na ministerstvo:

Ing. Jan Fischer, CSc., ministr financí

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

Ing. Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací projektu PMOS

 

 

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ. Zapojit se do něj mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu měst a obcí ČR. Doba jeho trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

Podrobné informace najdete na www.obcesobe.cz.


Další informace poskytnou:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí projektový manažer
Tel.: 234 709 718, 731 579 718, e-mail: stegmannova@smocr.cz

Ing. Ivan Černý, komunikace a vztahy s územní samosprávou
Tel.: 234 709 726, 730 154 520, e-mail: cerny.mos@smocr.cz.

 

Kontakt pro novináře:
Mgr. Tomáš Cikrt, manažer publicity projektu
Tel: 722 959 738, e-mail:  cikrt.mos@smocr.cz


 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje