Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Ministr financí Jan Fischer a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys vítají projekt Podpora meziobecní spolupráce

(Praha 29. října) Projekt Svazu měst a obcí ČR Podpora meziobecní spolupráce vyžaduje vzhledem k navrženým tématům spolupráci s klíčovými ministerstvy, proto zástupci Projektové kanceláře Svazu zahájili sérii jednání s příslušnými ministry. Jako první proběhla jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Daliborem Štysem (15. října 2013) a ministrem financí Janem Fischerem (21. října 2013).

V obou případech nejprve byla zástupci Projektové kanceláře stručně vysvětlena podstata projektu, který umožní ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností vytvořit odborné a administrativní zázemí pro podporu vzájemné spolupráce obcí. V oblasti předškolní výchovy a základního školství je to např. otázka kapacity mateřských škol, zachování a dostupnosti základních škol, možnosti řešení dopravní obslužnosti nebo mimoškolní a zájmová činnost. Připravované analýzy budou sloužit jako podklad pro komunikaci mezi zástupci obcí s ohledem na řešení konkrétní situace v daném území. Zespodu na základě potřeb by také měly vyplynout podněty pro případné legislativní změny. V souvislosti s realizací projektu a přípravou základních analytických podkladů byli zástupci ministerstva požádáni o úzkou spolupráci a součinnost při poskytnutí dat ohledně předškolního a základního vzdělávání ze Statistiky školství MŠMT.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy uvítal nabídku spolupráce a vyjádřil podporu společnému postupu při tvorbě analýz, strategií a vzájemného doplňování akcí spojených s podporou škol. Jako příklad řešení dopravní obslužnosti na územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností zmínil započatou spolupráci s prof. Ing. Emilem Pelikánem, CSc., z Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ústav dopravní telematiky), který s využitím pokročilých metod teorie řízení vytváří model dopravní obslužnosti v ORP.

1. náměstek ministra Jindřich Fryč potvrdil, že MŠMT ve svých strategiích týkajících se předškolního a základního vzdělávání, i v rámci příprav nového Operačního programu VVV, pracuje se skladební jednotkou území ORP. Přímou podporu škol včetně dovybudování jejich sítě vidí v podpoře vzniku svazkových škol jako školské právnické osoby. Takovýmto školám může ministerstvo poskytnout finanční prostředky na investice. V roce 2014 je v rozpočtu pro školství vyčleněno 100 mil. Kč.

Školy zakládané svazky obcí uvedla jako vhodný příklad meziobecní spolupráce také náměstkyně ministra Eva Bartoňová s tím, že tento trend bude ministerstvo i nadále podporovat. V rámci projektu Svazu vidí přínos právě na úrovni území ORP, kdy bude možné např. namodelovat řešení spádových škol v případech, kdy není shoda mezi spádovým územím a spádovou obcí. Zástupci MŠMT navrhli pro další spolupráci v rámci projektu vznik společné pracovní skupiny, jelikož sledovaná problematika prolíná více strukturami ministerstva. Paní náměstkyně projevila osobní zájem o účast v této pracovní skupině, jako kontaktní osoba byl navržen ředitel Odboru vzdělávací soustavy Jakub Stárek.

Ministr financí Jan Fischer uvítal, že jde o projekt, který vychází z přirozených potřeb obcí, a že na základě zpracovaných dokumentů bude možné vést další debaty s obcemi nad možných potenciálem meziobecní spolupráce v konkrétním území. V neposlední řadě zmínil skutečnost, že projekt může mít pozitivní dopady na rozpočty obcí. Pro zvýšení zájmů obcí o spolupráci navrhli zástupci Projektové kanceláře zavedení motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Spolupráce obcí by měla být státem určitým způsobem zvýhodněna, a to např. vyšším podílem ze sdílených daní. Jen tak může být dlouhodobě udržitelná. Kontaktní osobou pro projekt za ministerstvo financí bude pan náměstek Jan Gregor (potažmo ředitel odboru financování územních rozpočtů Jan Zikl).

Osobní představení projektu Podpora meziobecní spolupráce bylo oběma ministry velmi pozitivně hodnoceno. Jednání splnilo očekávání především v nastavení další efektivní vzájemné spolupráce a v možnosti hledat nová řešení problematiky meziobecní spolupráce s ohledem na samosprávné kompetence obcí.   

Další jednání jsou naplánována s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem a ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským. Zástupci Projektové kanceláře se setkají také se zástupci dalších institucí, které by mohly být pro realizaci projektu velkým přínosem. Vzhledem k nutnosti pracovat s velkým množstvím statistických informací to bude v brzké době např. s jednání předsedkyní Českého statistického úřadu Ivou Ritschelovou.

 

Jednání na MŠMT proběhlo dne 15. října 2013

Účast na ministerstvo:

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra (Skupina pro vzdělávání)

Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra (Skupina pro ekonomické záležitosti)

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání, ředitel-supervizor projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS)

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise SMO ČR, metodik předškolní výchovy a základního školství projektu PMOS

 

Jednání na MF proběhlo dne 21. října 2013

Účast na ministerstvo:

Ing. Jan Fischer, CSc., ministr financí

Účast za Projektovou kancelář Svazu:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. vedoucí oddělení vnějších vztahů, vedoucí projektový manažer projektu PMOS

Ing. Marek Vetýška, manažer metodických a analytických prací projektu PMOS

 

 

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností je plně hrazený ze zdrojů OP LZZ. Zapojit se do něj mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu měst a obcí ČR. Doba jeho trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015. Přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

Podrobné informace najdete na www.obcesobe.cz.


Další informace poskytnou:

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., vedoucí projektový manažer
Tel.: 234 709 718, 731 579 718, e-mail: stegmannova@smocr.cz

Ing. Ivan Černý, komunikace a vztahy s územní samosprávou
Tel.: 234 709 726, 730 154 520, e-mail: cerny.mos@smocr.cz.

 

Kontakt pro novináře:
Mgr. Tomáš Cikrt, manažer publicity projektu
Tel: 722 959 738, e-mail:  cikrt.mos@smocr.cz


 

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje