Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Zorganizované a levnější svozy odpadů

Obec je ze zákona původcem odpadu. Řada odpadů však představuje zajímavou komoditu pro další zpracování, takže na odpadové hospodářství by nemělo být pohlíženo jen jako na neustále rostoucí výdajovou položku v rozpočtu.

Sílu a provázanost firem působících v odpadech nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Jestliže samotná obec má jen minimální vyjednávací pozici, pak svazek několika desítek obcí vyhlašující jedno jediné výběrové řízení na svoz odpadu na celém území se stává váženým partnerem.

Téměř stočlenný svazek Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství (před tím sdružení obcí) byl založen dle zákona o obcích. Jeho hlavní činnost spočívá v zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství. Soustředí se na nakládání s nebezpečnými odpady.

Svazek vznikl v roce 1995 původně jako svazek obcí pro výstavbu řízené skládky odpadů na území okresu Plzeň-jih. V současné době však jeho hlavní a primární účel spočívá v zajištění zákonné povinnosti sběru nebezpečného odpadu. Pro členské obce a města tak svazek dvakrát ročně organizuje sběr nebezpečných odpadů, a to prostřednictvím mobilního svozu odpadů. V posledních letech se nesbírají jen nebezpečné odpady, ale i některé vybrané druhy ostatních odpadů a stejně tak vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností (tzv. „elektroodpady“ v rámci zpětného odběru za pomoci kolektivních systémů). Společný postup je levnější Cílem svazku je ušetřit finanční prostředky pro obce tím, že služba zadaná pro bezmála sto obcí bude levnější než služba zadaná malou obcí.

Dle aktuálních stanov z roku 2013 zahrnuje svazek 83 obcí převážně z okresu Plzeň-jih (viz mapa). Majetek svazku vzniká vložením členských podílů a jeho další hospodářskou činností. Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1. lednu příslušného roku. Členské příspěvky, popřípadě přijaté neinvestiční dotace, jsou používány na úhradu nákladů spojenou s likvidací nebezpečného odpadu, zpravidla 2x ročně. Sídlo svazku se nachází v obci Štěnovice.

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění zástupců, které tvoří starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci. Veřejná jednání se uskutečňují minimálně 1x ročně. Výkonný orgán svazku představuje výkonná rada složená ze 7 členů, předsedu výkonné rady volí shromáždění zástupců. Dozorčí rada má 3 členy, předsedu opět volí shromáždění zástupců, jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

Název svazku neznamená, že je uzavřeno členství obcím z jiných okresů a současný počet obcí nemusí být konečný. Již ze stanov vyplývá možnost členství městských částí Plzně, po uskutečněných komunálních volbách se plánuje oslovení také dalších obcí, které s členskými obcemi přímo sousedí.

Jediné výběrové řízení Ještě rok bude svoz odpadu zajišťovat společnost, která na podzim 2012 vyhrála výběrové řízení na odstranění nebezpečných a ostatních specifikovaných odpadů. Veškeré podklady, včetně smlouvy, jsou dostupné na profilu zadavatele na webových stránkách města Dobřany a mohou sloužit jako inspirace pro další obce.

Soutěžily se ceny dle jednotlivých katalogových čísel odpadů, kdy zadavatel oznámil objem odpadu z předchozích let a maximální akceptovanou cenu. Dále zadavatel vyžadoval předložení svozového harmonogramu, prostřednictvím kterého nedochází ke zbytečným dopravním nákladům, sám i seskupení obcí k jednotlivým svozům navrhl. Součástí zadávací dokumentace byly také požadavky na průběh sběru odpadů uložených na volném prostranství obce. Pamatuje se rovněž na členské obce, na jejichž území je v provozu sběrný dvůr. V rámci pravidelných svozů dochází k odběru odpadu z tohoto dvora za cenu vysoutěženou svazkem.

Hodnotící komise posuzovala nabídky pěti uchazečů, kdy bodovala nabízené jednotlivé částky za každé katalogové číslo odpadu a následně body sčítala a navzájem porovnávala. Ze zprávy o posouzení nabídek je zřejmé, že pořadí firem se u položek měnilo, tedy, že vítězná firma nenabízela vždy nejlepší ceny u každého odpadu, ale dokázala zajistit nejvýhodněji celkový svoz. Podstatný je také fakt, že svazek ví, kam část odpadu z jeho území putuje, neboť přílohou smlouvy je také vymezení subjektů, který přebírá elektrická a elektronická zařízení.

Pohled na hospodaření svazku Vezmeme-li v úvahu, že společná smlouva vstoupila v platnost na podzim 2012, úspora prostředků bude v celé míře patrná až v letech následujících. Jak dokládá uvedená tabulka, ve výdajích došlo opravdu k úspoře téměř 30 % ve srovnání s rokem 2011, při srovnání s předchozími lety je pak úspora ještě vyšší. Výdaj na zajištění svozu nebezpečného odpadu představuje prakticky jedinou výdajovou položku, příjmy pak tvoří zejména členské příspěvky. V souvislosti s tříletým výběrovým řízením svazek v posledních letech nenavyšoval členské příspěvky a uvažuje se o jejich snížení.

Druhá příjmová položka s klesajícím trendem vypovídá o snižujícím se objemu odevzdaných elektrických a elektronických zařízení a také o klesajících odměnách za zpětný odběr. Odložení těchto zařízení na určeném místě 2x ročně není jediným způsobem, jak se nefunkčních přístrojů zbavit. Většina obchodníků dnes nabízí výměnu starého za nový, existují specializované boxy.

Cesta k jednotné smlouvě Počet členských obcí a měst svazku se v poslední době ustálil. Z důvodu výstavby sběrných dvorů odpadů ve větších obcích a městech docházelo v jednom období k poklesu členů, však právě jejich začlenění do každoročního svozu činí členství ve svazku opětovně atraktivním.

Prozatímní zkušenosti se společným výběrovým řízením a další spoluprací v této ještě relativně malé části odpadového hospodářství ukazují jako pozitivní. V roce 2015 pravděpodobně dojde k obdobné soutěži na další období. Současně se diskutuje možnost, zda a jak spolupráci rozšířit také na další typy odpadů. S ohledem na fakt, že na území dnes poskytuje služby několik svozových firem, lze očekávat z jejich strany zájem. Obce by mohly být motivovány pravděpodobně nižší cenou a také možností předat povinnosti související s odpadovým hospodářstvím na svazek. Zde by však již muselo dojít k navýšení počtu pracovníků, především „odpadářů“.

V prvním kroku svazek navrhuje revize stávajících smluv, neboť některé z nich lze označit opravdu za historické. Následně by svazek zajistil návrh vzorové smlouvy, kterou by členským obcím postoupil, včetně doporučení obvykle ceny. S tzv. benchmarkingem cen se pracuje také v rámci projektu Podpory meziobecní spolupráce, který zaštituje Svaz měst a obcí ČR a který je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedním z výstupů tohoto projektu, minimálně za obce spadající do ORP Stod (část okresu Plzeň-jih), bude také doporučení a formy posílené spolupráce obcí v odpadovém hospodářství.

Obec & Finance, 1. 12. 2014, autorka: Jaroslava Kypetová

 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje