Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Zorganizované a levnější svozy odpadů

Obec je ze zákona původcem odpadu. Řada odpadů však představuje zajímavou komoditu pro další zpracování, takže na odpadové hospodářství by nemělo být pohlíženo jen jako na neustále rostoucí výdajovou položku v rozpočtu.

Sílu a provázanost firem působících v odpadech nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Jestliže samotná obec má jen minimální vyjednávací pozici, pak svazek několika desítek obcí vyhlašující jedno jediné výběrové řízení na svoz odpadu na celém území se stává váženým partnerem.

Téměř stočlenný svazek Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství (před tím sdružení obcí) byl založen dle zákona o obcích. Jeho hlavní činnost spočívá v zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství. Soustředí se na nakládání s nebezpečnými odpady.

Svazek vznikl v roce 1995 původně jako svazek obcí pro výstavbu řízené skládky odpadů na území okresu Plzeň-jih. V současné době však jeho hlavní a primární účel spočívá v zajištění zákonné povinnosti sběru nebezpečného odpadu. Pro členské obce a města tak svazek dvakrát ročně organizuje sběr nebezpečných odpadů, a to prostřednictvím mobilního svozu odpadů. V posledních letech se nesbírají jen nebezpečné odpady, ale i některé vybrané druhy ostatních odpadů a stejně tak vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností (tzv. „elektroodpady“ v rámci zpětného odběru za pomoci kolektivních systémů). Společný postup je levnější Cílem svazku je ušetřit finanční prostředky pro obce tím, že služba zadaná pro bezmála sto obcí bude levnější než služba zadaná malou obcí.

Dle aktuálních stanov z roku 2013 zahrnuje svazek 83 obcí převážně z okresu Plzeň-jih (viz mapa). Majetek svazku vzniká vložením členských podílů a jeho další hospodářskou činností. Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1. lednu příslušného roku. Členské příspěvky, popřípadě přijaté neinvestiční dotace, jsou používány na úhradu nákladů spojenou s likvidací nebezpečného odpadu, zpravidla 2x ročně. Sídlo svazku se nachází v obci Štěnovice.

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění zástupců, které tvoří starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci. Veřejná jednání se uskutečňují minimálně 1x ročně. Výkonný orgán svazku představuje výkonná rada složená ze 7 členů, předsedu výkonné rady volí shromáždění zástupců. Dozorčí rada má 3 členy, předsedu opět volí shromáždění zástupců, jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

Název svazku neznamená, že je uzavřeno členství obcím z jiných okresů a současný počet obcí nemusí být konečný. Již ze stanov vyplývá možnost členství městských částí Plzně, po uskutečněných komunálních volbách se plánuje oslovení také dalších obcí, které s členskými obcemi přímo sousedí.

Jediné výběrové řízení Ještě rok bude svoz odpadu zajišťovat společnost, která na podzim 2012 vyhrála výběrové řízení na odstranění nebezpečných a ostatních specifikovaných odpadů. Veškeré podklady, včetně smlouvy, jsou dostupné na profilu zadavatele na webových stránkách města Dobřany a mohou sloužit jako inspirace pro další obce.

Soutěžily se ceny dle jednotlivých katalogových čísel odpadů, kdy zadavatel oznámil objem odpadu z předchozích let a maximální akceptovanou cenu. Dále zadavatel vyžadoval předložení svozového harmonogramu, prostřednictvím kterého nedochází ke zbytečným dopravním nákladům, sám i seskupení obcí k jednotlivým svozům navrhl. Součástí zadávací dokumentace byly také požadavky na průběh sběru odpadů uložených na volném prostranství obce. Pamatuje se rovněž na členské obce, na jejichž území je v provozu sběrný dvůr. V rámci pravidelných svozů dochází k odběru odpadu z tohoto dvora za cenu vysoutěženou svazkem.

Hodnotící komise posuzovala nabídky pěti uchazečů, kdy bodovala nabízené jednotlivé částky za každé katalogové číslo odpadu a následně body sčítala a navzájem porovnávala. Ze zprávy o posouzení nabídek je zřejmé, že pořadí firem se u položek měnilo, tedy, že vítězná firma nenabízela vždy nejlepší ceny u každého odpadu, ale dokázala zajistit nejvýhodněji celkový svoz. Podstatný je také fakt, že svazek ví, kam část odpadu z jeho území putuje, neboť přílohou smlouvy je také vymezení subjektů, který přebírá elektrická a elektronická zařízení.

Pohled na hospodaření svazku Vezmeme-li v úvahu, že společná smlouva vstoupila v platnost na podzim 2012, úspora prostředků bude v celé míře patrná až v letech následujících. Jak dokládá uvedená tabulka, ve výdajích došlo opravdu k úspoře téměř 30 % ve srovnání s rokem 2011, při srovnání s předchozími lety je pak úspora ještě vyšší. Výdaj na zajištění svozu nebezpečného odpadu představuje prakticky jedinou výdajovou položku, příjmy pak tvoří zejména členské příspěvky. V souvislosti s tříletým výběrovým řízením svazek v posledních letech nenavyšoval členské příspěvky a uvažuje se o jejich snížení.

Druhá příjmová položka s klesajícím trendem vypovídá o snižujícím se objemu odevzdaných elektrických a elektronických zařízení a také o klesajících odměnách za zpětný odběr. Odložení těchto zařízení na určeném místě 2x ročně není jediným způsobem, jak se nefunkčních přístrojů zbavit. Většina obchodníků dnes nabízí výměnu starého za nový, existují specializované boxy.

Cesta k jednotné smlouvě Počet členských obcí a měst svazku se v poslední době ustálil. Z důvodu výstavby sběrných dvorů odpadů ve větších obcích a městech docházelo v jednom období k poklesu členů, však právě jejich začlenění do každoročního svozu činí členství ve svazku opětovně atraktivním.

Prozatímní zkušenosti se společným výběrovým řízením a další spoluprací v této ještě relativně malé části odpadového hospodářství ukazují jako pozitivní. V roce 2015 pravděpodobně dojde k obdobné soutěži na další období. Současně se diskutuje možnost, zda a jak spolupráci rozšířit také na další typy odpadů. S ohledem na fakt, že na území dnes poskytuje služby několik svozových firem, lze očekávat z jejich strany zájem. Obce by mohly být motivovány pravděpodobně nižší cenou a také možností předat povinnosti související s odpadovým hospodářstvím na svazek. Zde by však již muselo dojít k navýšení počtu pracovníků, především „odpadářů“.

V prvním kroku svazek navrhuje revize stávajících smluv, neboť některé z nich lze označit opravdu za historické. Následně by svazek zajistil návrh vzorové smlouvy, kterou by členským obcím postoupil, včetně doporučení obvykle ceny. S tzv. benchmarkingem cen se pracuje také v rámci projektu Podpory meziobecní spolupráce, který zaštituje Svaz měst a obcí ČR a který je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedním z výstupů tohoto projektu, minimálně za obce spadající do ORP Stod (část okresu Plzeň-jih), bude také doporučení a formy posílené spolupráce obcí v odpadovém hospodářství.

Obec & Finance, 1. 12. 2014, autorka: Jaroslava Kypetová

 

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje