Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

 

Chci znát podrobnější informace, na koho se mám obrátit?

Kontaktujte svého regionálního koordinátora (seznam naleznete zde) nebo další členy realizačního týmu projektu (kontakty zde).

Co je cílem projektu Podpora meziobecní spolupráce?

Cílem Projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti. Předškolní výchova a základní školství, zajištění sociálních služeb nebo odpadové hospodářství se dotýkají všech obcí, jelikož jde o základní veřejné služby pro občany měst a obcí. V jiných zemích spolupráce probíhá úspěšně, proč se o to nepokusit i u nás? Chceme navázat na předchozí zkušenosti a zúročit snahy, které probíhají s menší či větší intenzitou již od počátku 90. let a vyústily již v řadu příkladů dobré praxe. 

Jsou součástí Projektu návrhy na legislativní změny? Pokud ano, v jakém ohledu?

Bez motivace ze strany státu se meziobecní spolupráce bude dlouhodobě a systémově jen stěží rozvíjet. Realizace projektu s dopadem na celé území ČR nutně přinese i podněty pro legislativní úpravy. Jednak v oblasti financování – např. motivační prvky v rámci rozpočtového určení daní nebo při vyhlašování národních dotačních titulů, může však jít i o podněty v oblasti legislativy upravující jednotlivé oblasti spolupráce. 

Mohou aktivity Projektu přinést argumenty pro slučování obcí?

Naopak. Předpokládáme, že výstupy Projektu přinesou argumenty, které zabrání dalším diskusím ohledně slučování obcí. Snahou Svazu je, po vzoru Francie a dalších zemí, ukázat možnosti, jak lze zefektivnit výkon veřejné správy při zachování stávajícího počtu obcí. Praxe ukázala, že tam, kde historicky došlo k násilnému sloučení obcí, se také snížil zájem lidí o správu obce a klesla míra jejich sounáležitosti. Samostatnost obcí Svaz vždy považoval za základní podmínku pro svou práci, a považuje ji proto rovněž za nepodkročitelné východisko pro celou koncepci Projektu. 

Jaká je role Svazu měst a obcí ČR jako nositele Projektu?

Svaz jako nositel Projektu zodpovídá za jeho celkové řízení a realizaci. Připraví všechny potřebné metodické podklady, proškolí zaměstnance smluvních obcí, bude zajišťovat průběžnou metodickou, koordinační a právní podporu zaměstnanců v území, zrealizuje úvodní a závěrečná setkání v regionech, uspořádá mezinárodní konferenci na téma vzájemné spolupráce obcí, připraví studii a publikaci k problematice meziobecní spolupráce s příklady dobré praxe ze zahraničí, zpracuje na základě podkladů z jednotlivých území výstupy za celou ČR, které budou základem pro vyjednávání o potřebných legislativních změnách. 

Kdo může být smluvním partnerem SMO ČR při realizaci Projektu?

Dle podmínek Projektu může být smluvním partnerem Svazu při realizaci Projektu pouze obec nebo svazek obcí. Smluvním partnerem tak nemůže být žádný jiný subjekt, a to ani zájmové sdružení právnických osob, i když jeho členem jsou pouze obce (blíže viz právní stanovisko, které naleznete zde). 

Jaká je základní role smluvního partnera SMO ČR při realizaci projektu?

Smluvní partner Svazu zajistí výběr a zaměstná minitýmy (3-4 osoby) v území správního obvodu ORP, které budou působit při podpoře meziobecní spolupráce. Příslušní pracovníci pod metodickým vedením zpracují dokumenty za dané území, zorganizují dvě 2 velká setkání zástupců obcí k projednání připravených dokumentů, zajistí podmínky pro průběžnou komunikaci zástupců obcí v území včetně sběru a vyhodnocení informací pro rozhodnutí o formě budoucí meziobecní spolupráce. 

Předpokládá se spolupráce s MAS v území? Pokud ano, v čem bude spočívat?

MAS jako subjekty nemohou být smluvními partnery Svazu při realizaci Projektu. Vzhledem ke znalosti území a zkušenosti s přípravou strategií se však mohou zaměstnanci MAS stát vhodnými adepty na některé pozice, např. pozici pracovníka pro analýzy a strategie. Z území jsou signály, že takováto spolupráce je vítaná, bude však záležet na samotném smluvním partnerovi Svazu, jaké zaměstnance pro projekt vybere a zaměstná. Může využít jak stávajících zaměstnanců, tak přijmout zaměstnance nové (výše úvazku však celkově nesmí překročit 1,0).   

Jaký je finanční objem poskytnuté dotace na realizaci Projektu?

Schválená max. výše dotace na projekt činí 599.990.254,60 Kč. Podstatné je, že 90 % všech prostředků směřuje do jednotlivých území správních obvodů ORP, a to na mzdy minitýmů smluvních partnerů (celkem téměř 700 přepočtených úvazků) a kompenzaci dodatečných výdajů 410 motivujících starostů (2 na každé území - 1 reprezentant za města a 1 za malé obce).  

Jaké výdaje je možno hradit z Projektu přímo v územích?

V rámci podmínek Projektu lze v územích hradit pouze mzdové výdaje. Každý smluvní partner tak musí počítat s vynaložením určitých finančních prostředků, a to na zajištění vybavení pro zaměstnance, cestovné a organizaci setkání v území. 

K čemu budou sloužit analýzy, které budou v rámci projektu zpracovány?

Týmy pracovníků v území zpracují pod metodickým vedením Svazu základní dokumenty, které popíší, jaká je současná situace v jednotlivých územích správních obvodů ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. Dále definují potřeby, které vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétního území a nastíní možné varianty řešení v oblasti meziobecní spolupráce. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuse zástupců obcí nad možnými variantami spolupráce. Od neformálního shromáždění starostů až po institucionalizovanou podobu meziobecní spolupráce formou specifického svazku obcí. Bude záležet jen na zástupcích obcí v daném území, pro kterou z variant se rozhodnou. 

Jak bude probíhat komunikace SMO ČR směrem k smluvním partnerům v území?

Hlavní kontaktní osobou nejen pro smluvní partnery, ale i ostatní obce v území, je příslušný regionální koordinátor. Ten je schopen aktuálně reagovat na podněty z území a naopak zase přinést podněty směrem k realizačnímu týmu Svazu. V rámci Projektu působí celkem 13 regionálních koordinátorů, každý z nich má na starosti průměrně 16 území ORP. Regionální koordinátor je základním partnerem jak pro motivující starosty v území, tak koordinátora meziobecní spolupráce, který v daném území zastřešuje činnost pracovního týmu smluvního partnera a zajišťuje podmínky pro průběžnou komunikaci zástupců obcí. Lze se však obracet také na další členy realizačního týmu projektu, zejména na pracovníka pro komunikaci a vztahy s územní samosprávou. V průběhu zpracování dokumentů a ustavování meziobecní spolupráce bude pracovníkům poskytována metodická a právní podpora ze strany Svazu a bude možno se obracet s odbornými dotazy na konkrétní pracovníky. 

Jaký je základní časový harmonogram vytváření a projednávání dokumentů v území?

 • Výběr smluvních partnerů a uzavření smluv o spolupráci (říjen 2013)
 • Výběr pracovníků, jejich proškolení a zahájení mapování a analytických prací v území (konec ledna 2014)
 • Zpracování základní analýzy území ve vybraných oblastech, průběžná komunikace se zástupci obcí v území (konec května 2014)
 • První velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse k možným směrům řešení, výběr volitelného tématu (květen - červen 2014)
 • Oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek, zpracování analýzy k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí v území (září 2014)
 • Podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového dokumentu za všechna témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce obcí v území – od neformálního shromáždění, přes založení výboru pro vznik svazku obcí, až po vytvoření speciálního svazku obcí (polovina prosince 2014)
 • Poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek, průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro institucionalizaci meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území (do konce března 2015)
 • Druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení zpracovaného dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce (březen - duben 2015)
 • Dokončení individualizovaných právních podkladů pro meziobecní spolupráci dle odsouhlasené formy, realizace závěrečných setkání v území (duben - květen 2015)

Jak je to s vytvářením svazků obcí pro území správního obvodu ORP?

Aby bylo možno projekt považovat za systémový, bylo nutné opřít se o skladebné území, které pokryje území celé ČR. Území správního obvodu ORP má oporu v systému veřejné správy a bylo z tohoto pohledu zvoleno jako jednotka, v rámci které budou zpracovávány potřebné dokumenty. V praxi je však situace mnohem barvitější, proto v dokumentech budou zaznamenány informace o návrzích řešení i s přesahem do dalších území ORP. Za reprezentativní vyjádření vůle zástupců obcí ohledně projednání a schválení dokumentů včetně formy budoucí spolupráce je v rámci Projektu považováno 30 % zástupců obcí z daného území. Dané procento se však týká účasti na dvou stěžejních setkáních v průběhu realizace Projektu a nemá vliv na počet obcí z daného území, zakládajících případný speciální svazek pro řešení vybraných oblastí služeb.

Jaké jsou přínosy projektu z hlediska jednotlivých typů obcí?

Jak ukazují často zmiňované příklady z Francie, kde se formují společenství obcí jak na úrovni metropolí, měst, tak i nejmenších obcí, je meziobecní spolupráce přínosná pro všechny velikostní kategorie obcí. Přestože idea Projektu staví na rozvoji určitého území, na kterém se podílí obce daného území společně, lze v podmínkách ČR předpokládat, že fungující systémová meziobecní spolupráce bude mít z dlouhodobého hlediska největší užitek zejména pro menší obce. Počkejme však se závěry až na výsledky projektu. 

Jaká je souvislost projektu s přípravou na další programovací období EU?

Realizace Projektu nemá přímou vazbu na další programové období EU. Faktem ale je, že bez zpracovaných analýz a relevantních dokumentů nelze v současné době argumentovat jak směrem k národním dotačním zdrojům, tak ani těm z Evropy. Zpracované dokumenty se tak mohou stát v rámci přípravy na příští programovací období základem pro přípravu integrovaných plánů rozvoje území ORP, což je jeden z možných nástrojů, zakotvený ve schválené Strategii regionálního rozvoje ČR.  

Jak souvisí projekt Podpory meziobecní spolupráce s připravovaným projektem SMS ČR na vzdělávání zaměstnanců MAS?

 • Projekt meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR (dále Svaz) je jiným projektem, než projekt SMS ČR.
 • projekt Svazu je určen pro obce, projekt SMS ČR slouží MAS (místním akčním skupinám);
 • projekt Svazu nevyžaduje na rozdíl od projektu SMS ČR žádné přímé spolufinancování;
 • projekt Svazu je již ve stadiu realizace, projekt SMS ČR je teprve připravován.

Další informace najdete ve Stanovisku Svazu k tomuto tématu.

Jaká je role tzv. motivujících starostů, kteří chtějí podpořit myšlenku meziobecní spolupráce v území?

Projekt počítá se zapojením silných osobností, které ponesou myšlenku meziobecní spolupráce ve svém správním území, kde se tak budou podílet na úspěšnosti projektu. Úkolem tzv. motivujícího starosty je zajistit komunikaci mezi starosty a zastupiteli jednotlivých obcí při formování meziobecní spolupráce, spolupracovat s realizačním týmem v území, šířit informace o cílech projektu a motivovat vedoucí představitele obcí k zapojení do projektu a k podpoře rozvoje meziobecní spolupráce na úrovni jejich území ORP. U motivujícího starosty se tedy očekává, že:

 • jde o uznávanou osobnost v území,
 • má přehled o situaci v území,
 • má schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce,
 • přispívá ke vzniku podmínek pro rozvinutí meziobecní spolupráce.

V každém území půjde o dva starosty, jeden za obec a druhý za město. Předpokládáme, že se starosty budeme spolupracovat po dobu až 15 měsíců, při průměrném úvazku 20 hodin měsíčně. Na základě dohody o provedení práce jim bude náležet hrubá hodinová odměna (respektive kompenzace za dodatečně vzniklé náklady) ve výši 250 Kč.


 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje