Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

19.08.2009 15:28

Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

V roce 2007 Evropský parlament přijal usnesení o vyhodnocení sociální reality, v němž zdůraznil, že posílení sociální soudržnosti a odstranění chudoby a sociálního vyloučení se musí stát pro Evropskou unii politickou prioritou. Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 byl rok 2010 vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (dále jen evropský rok).
Toto rozhodnutí zavazuje členské státy především se věnovat kromě jiného tématům jako jsou vyřešení problému diskriminace např. věk 50 plus, osoby po návratu z výkonu trestu, podpora začleňování imigrantů a etnických skupin do společnosti a podpora integrovaných přístupů aktivního začleňování. Evropský rok by měl zvýšit informovanost o sociálním vyloučení a podpoře aktivního začleňování a stanovit klíčové priority provádění činností včetně minimálních standardů z hlediska účasti ve vnitrostátních orgánech.
 
Při plánování činností v rámci evropského roku bylo doporučeno členským státům věnovat zvláštní pozornost prioritám a problémům stanoveným v jejich vnitrostátních zprávách o strategiích pro sociální ochranu a sociální začlenění. Tyto priority by měly propojit vnitrostátní, regionální a místní situaci tak, aby byly ve vzájemném souladu.
Důrazně se tedy doporučuje širší aspekt v integračním přístupu k chudobě a sociálnímu vyloučení, například spojení s rovnými příležitostmi, zákazem diskriminace včetně Romů atd.   
O vnitrostátním prováděcím orgánu národního programu evropského roku rozhodla vláda a určila za něj ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci národního programu byly určeny následující priority:
 
Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti
Občané jsou zaplaveni nabídkami finančního trhu, přičemž finanční instituce přizpůsobují své produkty tak, aby vyhověly přáním a potřebám co možná nejširšího okruhu spotřebitelů. V posledním období se dokonce zmírnily podmínky pro získání hypotéky, leasingu apod. Nabídka spotřebitelských úvěrů se rozšířila např. na nákup dovolené, vánočních dárků atd. Chybí však informovanost o rizikovosti zadluženosti, zejména v relaci ke schopnosti své dluhy splácet. Dlužníci přestávají být schopni své závazky plnit a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Roste počet rodin, u kterých byl proveden výkon rozhodnutí. Poslézese tyto rodiny koncentrují v lokalitách, ve kterých jsou výdaje na bydlení nízké. Nejvíce ohroženy sociálním vyloučením bývají rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, dlouhodobě nezaměstnaní, romské komunity, osoby po návratu z výkonu trestu atd.
V této souvislosti je navrhovaným opatřením zvýšení informovanosti veřejnosti o následcích předluženosti, vytvoření sítí finančního poradenství, které zvýší ekonomickou gramotnost spotřebitelů a regulace reklamy např. novelizací zákona o regulaci reklamy pro oblast půjček a úvěrů. Dále se navrhuje využívání sociálních půjček a zpřístupnění procesu oddlužení i lidem s nižšími sociokulturními kompetencemi. 
 
Přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu – flexijistota
Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z faktorů ztíženého přístupu na trh práce. Příčiny vylučování z trhu práce tvoří navzájem provázaný komplex. Mezi tyto příčiny náleží např. nízká nebo žádná kvalifikace, nedostatečné sociální kompetence tj. neschopnost orientovat se na trhu práce, neschopnost jednat s institucemi a budoucími zaměstnavateli, předluženost. V neposlední řadě zde působí i určitá míra rezignace na hledání řešení životní situace nezaměstnaného. Demotivujícím faktorem je i nízká mzda. Nezaměstnanost vede k neschopnosti plnit závazky a následně k sociální exkluzi.
Navrhovanými opatřeními v této oblasti jsou mimo jiné zavedení výuky dovedností nutných k orientaci na trh práce jako součást výuky na základním i středním stupni vzdělávání, podpora motivačních nástrojů pro hledání zaměstnaní a získání či udržování pracovních návyků tzn. možnost přivýdělku během celého období evidence na úřadu práce.  
V rámci aktivního sociálního začleňování samospráva v současné době dle jejích stávajících možností zřizuje veřejnou službu, přičemž jí pomáhají úřady práce. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Ti, kteří veřejnou službu vykonávají, nejsou v pracovněprávním vztahu, za práci nedostanou odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Podle platné legislativy nezaměstnaní, kteří jsou dlouhodobě bez práce a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku mají nárok na tzv. existenční minimum. Chtějí-li si občané tuto dávku zvýšit, mohou pro obec vykonat jakoukoli prospěšnou práci včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc, pokud obec takovou službu nabízí.            
 
Aktivizace venkovských oblastí a aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení národních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
Venkovské oblasti, které jsou vzdálené od větších měst, mají často nedostupné sociální a další veřejné služby. Tímto se zvyšuje riziko sociálního vyloučení a sociální izolace. Koncepce sociálních služeb v regionech by měla být utvářena na základě plánů rozvoje sociálních služeb tak, aby reagovaly na potřeby místních občanů a braly v úvahu celkovou situaci regionu.
V této oblasti je navrhovaným opatřením zajištění metodické pomoci obcím pro podporu komunitních plánů na regionální úrovni. Dalším navrhovaným opatřením je podpora ekonomické aktivity ve venkovských oblastech prostřednictvím vytváření strategií, které udrží činnost místních podnikatelských subjektů a současně podpoří zájemce o samostatnou výdělečnou činnost. Realizací tohoto opatření by se měla zvýšit zaměstnanost a zabránit odlivu pracovní síly.
V současné době lze částečně řešit problém zaměstnanosti zakládáním sociálních podniků. Sociální podnik je právnická nebo fyzická osoba, která plní ekonomický, sociální, komunitní nebo etický účel a funguje na základě komerčního modelu podniku. Tento podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti sociální inkluze a místního rozvoje. Na založení sociálního podniku lze čerpat dotaci z integračního operačního programu.
 
Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce   
Na trhu práce se objevuje vysoká konkurence mezi uchazeči o zaměstnání. Tato skutečnost snižuje šance těch, kteří jsou méně kvalifikovaní, na získání kvalitního a dobře placeného pracovního místa.Většina lidí, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré úrovni se dalšímu vzdělávání a učení věnuje ve velmi omezené míře, čímž se, mimo jiné, stávají skupinou nejvíce ohroženou chudobou, ztrátou zaměstnání apod.
Navrhovaným opatřením na národní úrovni je podpora vyšší participace osob žijících v chudobě na systému dalšího vzdělávání a motivace těchto osob k potřebě dále se vzdělávat. Dalším z opatření je pomoci sociálně vyloučeným osobám získat kvalifikaci anebo rekvalifikaci. Důraz se klade i na aktivní spolupráci s podniky a sociálními partnery na přípravě standardů pro Národní soustavu kvalifikací tak, aby kvalifikace v ní uvedené odpovídaly potřebám trhu práce.
 
Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví      
Velké problémy s bydlením mají osoby, které jsou pro potencionálního pronajímatele natolik rizikovými nájemci, že s nimi buď nájemní smlouvu neuzavře, nebo si zvýšené riziko promítne do výše nájemného. Nebezpečí například spočívá ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve vyšších nákladech na opravy bytu, v nákladech na soudní výlohy spojené s vymáháním nájemného. Navíc bydlení problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek z bydlení v celém domě. 
Návrhem opatření je poskytovat státní dotaci právnickým a fyzickým osobám, včetně obcí, na výstavbu podporovaných bytů. Podporované bydlení bude tvořit netržní segment nájemního bydlení. Základním principem budoucí úpravy bude respektování přiměřenosti bydlení vzhledem k finančním možnostem a potřebám konkrétní domácnosti. Výše nájemného bude limitována nákladovou úrovní. Navrhuje se poskytovat i neinvestiční podporu pronajímatelům sociálního bydlení, která bude určena na provoz sociálních bytů. Tímto způsobem by mohlo dojít k rozšíření nabídky sociálních nájemných bytů o starší bytový fond. V této souvislosti je nutné odstranit bariéry, které brání obcím dosáhnout na finanční podporu k výstavbě podporovaných bytů a na revitalizaci jejich stávajícího bytového fondu. Na důležitosti nabývá vytvoření soustavy minimálních standardů v oblasti bydlení a jejich legislativní ukotvení.
Reflexí na zvyšování nájmu by měla být změna koncepce sociálních dávek na bydlení tak, aby flexibilně reagovaly na postupnou deregulaci trhu s byty.
 
Mgr. Miroslava Kašpárková         
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje