Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

02.11.2009 15:40

Další návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování

Svaz podporuje neprosazování schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.

Na jednání pracovní skupiny pro sociální začleňování byl dne 20. 11. 2009 představen přepracovaný návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování
(dále jen Agentura) jejím ředitelem, Bc. Martinem Šimáčkem, Návrh je znovu v připomínkovém řízení, protože k původnímu návrhu bylo tolik připomínek, že vznikl nový dokument. Návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování by měl být předložen vládě ke schválení, poté by následovalo paragrafové znění. 
 
Záměrem je snaha učinit z Agentury (v současnosti odbor Úřadu vlády, resp. ministra pro národnostní menšiny) ústřední orgán státní správy na úrovni ministerstva, který by nesl primární odpovědnost za oblast sociálního začleňování a koordinaci dotačních programů. Dle ředitele Agentury je důležité, aby Agentura byla samostatná a disponovala kompetencemi, které přimějí města a obce respektovat tento orgán jako skutečného partnera. Agentura chce předejít případům, kdy v daném městě vloží prostředky či odborné kapacity na řešení sociálního začleňování a následně město vypoví další spolupráci na řešení problému, a to možnosti donutit město pokračovat ve spolupráci, popř. mu udělit finanční sankci v podobě úhrady nákladů na realizovaná opatření.
 
Agentura chce mít zákonem stanovenou působnost provádět kontrolu výkonu samostatné i přenesené působnosti obcí a měst. Osoby pověřené Agenturou budou oprávněny v rámci kontroly týkající se samostatné působnosti požadovat po obci všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 129a zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, např. zajistit v odůvodněných případech předložené podklady, vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly. V oblasti přenesené působnosti budou pracovníci Agentury postupovat při kontrole v souladu s § 129b o obcích např. uložit orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 
Dalším z návrhů je uzákonění definice pojmů:
Osoba se zhoršeným postavením: osoba, jejíž sociální nebo právní postavení je zhoršeno nebo je ohrožena zhoršením svého sociálního nebo právního postavení v důsledku sociálního vyloučení, kumulovaného znevýhodnění, rasové, národnostní či etnické příslušnosti, ať už skutečné, domnělé nebo jinou osobou přisouzené.
Sociálně vyloučená lokalita: prostor, kde vzájemné vztahy mezi sociálně vyloučenými osobami, osobami se zhoršeným postavením a zúčastněnými osobami vytváří prostředí, které neodstraňuje příčiny a důsledky těchto jevů. Zúčastněnou osobou je např. zaměstnavatel, obec. 
 
Dále návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování reaguje na jednání některých obcí při nakládání s bytovým fondem, kdy jsou do podmínek
přidělování obecních bytů údajně doplňovány znevýhodňující podmínky pro získání bytu romským jedincem. Některé obce, vzhledem k finanční náročnosti, často nově budují či stavebně upravují a provozují objekty, které nelze označit za plnohodnotné bytové domy sloužící trvalému bydlení např. obytné kontejnery v lokalitě Poschlá u Vsetína, bývalé šatny u fotbalového stadionu v Kladně, Masokombinát v Kladně, objekt bývalé tiskárny v Ústí nad Labem. Jmenované objekty byly do věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování převzaty z monitoringu Člověka v tísni, o.p.s. jako příklady nejvíce problémových lokalit.
 
 
Z pohledu hodnocení dopadů regulace (RIA) byly zváženy nákladnosti různých variant organizace a fungování Agentury např. příspěvková organizace, zůstat součástí Úřadu vlády, nezisková organizace. Nezisková organizace nemá předpoklad úspěchu, neboť je budována na bázi osobností jejích zaměstnanců a jejich individuálních kontaktech v obcích. Dle ředitele Agentury jsou tyto varianty nevýhodné, pokud nebude Agentura autoritou. Rozdíly ve finančních nákladech jednotlivých variant nejsou příliš velké, jelikož pro efektivní fungování nejméně s polovinou všech obcí v ČR potřebuje Agentura 70 lokálních konzultantů, kteří by napomáhali procesu sociálního začleňování. 
 
Dlouhodobou vizí Svazu měst a obcí je, že Agentura má být především partnerem a tak by ji měly vnímat i města a obce. V okamžiku vzniku Agentury jako ústředního správního orgánu bude samospráva vnímat Agenturu jako další orgán omezující jejich investice. Města a obce v současné době nemají mnoho možností investovat, protože množství peněz se neustále zmenšuje. Budou-li muset brát v úvahu nařízení Agentury v oblasti investic, vystaví se tím bariéra odporu samospráv a výsledkem bude to, že samosprávy, které problém začleňování chtěly řešit dobrovolně, budou k této otázce přistupovat jako k povinnosti. Hrozí nárůst administrace a plánování, avšak pouhé podávání zpráv reálně nezpůsobuje změnu v postavení sociálně vyloučených na rozdíl od dobrovolného rozhodnutí obce, že chce svůj problém řešit. Agentura by měla najít nástroj např. ve formě dotací nebo smluvních aktů, který bude pozitivně vnímán obcemi. Agentura zatím nemá pro města a obce žádný motivační vzor. Města a obce Agenturu chápou spíše jako hrozbu. Bude-li Agentura trvat na svojí dozorové kompetenci, nezíská města a obce na svoji stranu. 
 
Přestože Agentura funguje již dva roky, nejsou doposud známé příklady dobré praxe ze sociálního začleňování. Proces začleňování není snadný, tento problém se vyvíjel v obcích desítky let. Je vhodné neprosazovat schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.
 
 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje