Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

02.11.2009 15:40

Další návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování

Svaz podporuje neprosazování schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.

Na jednání pracovní skupiny pro sociální začleňování byl dne 20. 11. 2009 představen přepracovaný návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování
(dále jen Agentura) jejím ředitelem, Bc. Martinem Šimáčkem, Návrh je znovu v připomínkovém řízení, protože k původnímu návrhu bylo tolik připomínek, že vznikl nový dokument. Návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování by měl být předložen vládě ke schválení, poté by následovalo paragrafové znění. 
 
Záměrem je snaha učinit z Agentury (v současnosti odbor Úřadu vlády, resp. ministra pro národnostní menšiny) ústřední orgán státní správy na úrovni ministerstva, který by nesl primární odpovědnost za oblast sociálního začleňování a koordinaci dotačních programů. Dle ředitele Agentury je důležité, aby Agentura byla samostatná a disponovala kompetencemi, které přimějí města a obce respektovat tento orgán jako skutečného partnera. Agentura chce předejít případům, kdy v daném městě vloží prostředky či odborné kapacity na řešení sociálního začleňování a následně město vypoví další spolupráci na řešení problému, a to možnosti donutit město pokračovat ve spolupráci, popř. mu udělit finanční sankci v podobě úhrady nákladů na realizovaná opatření.
 
Agentura chce mít zákonem stanovenou působnost provádět kontrolu výkonu samostatné i přenesené působnosti obcí a měst. Osoby pověřené Agenturou budou oprávněny v rámci kontroly týkající se samostatné působnosti požadovat po obci všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 129a zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, např. zajistit v odůvodněných případech předložené podklady, vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly. V oblasti přenesené působnosti budou pracovníci Agentury postupovat při kontrole v souladu s § 129b o obcích např. uložit orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 
Dalším z návrhů je uzákonění definice pojmů:
Osoba se zhoršeným postavením: osoba, jejíž sociální nebo právní postavení je zhoršeno nebo je ohrožena zhoršením svého sociálního nebo právního postavení v důsledku sociálního vyloučení, kumulovaného znevýhodnění, rasové, národnostní či etnické příslušnosti, ať už skutečné, domnělé nebo jinou osobou přisouzené.
Sociálně vyloučená lokalita: prostor, kde vzájemné vztahy mezi sociálně vyloučenými osobami, osobami se zhoršeným postavením a zúčastněnými osobami vytváří prostředí, které neodstraňuje příčiny a důsledky těchto jevů. Zúčastněnou osobou je např. zaměstnavatel, obec. 
 
Dále návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování reaguje na jednání některých obcí při nakládání s bytovým fondem, kdy jsou do podmínek
přidělování obecních bytů údajně doplňovány znevýhodňující podmínky pro získání bytu romským jedincem. Některé obce, vzhledem k finanční náročnosti, často nově budují či stavebně upravují a provozují objekty, které nelze označit za plnohodnotné bytové domy sloužící trvalému bydlení např. obytné kontejnery v lokalitě Poschlá u Vsetína, bývalé šatny u fotbalového stadionu v Kladně, Masokombinát v Kladně, objekt bývalé tiskárny v Ústí nad Labem. Jmenované objekty byly do věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování převzaty z monitoringu Člověka v tísni, o.p.s. jako příklady nejvíce problémových lokalit.
 
 
Z pohledu hodnocení dopadů regulace (RIA) byly zváženy nákladnosti různých variant organizace a fungování Agentury např. příspěvková organizace, zůstat součástí Úřadu vlády, nezisková organizace. Nezisková organizace nemá předpoklad úspěchu, neboť je budována na bázi osobností jejích zaměstnanců a jejich individuálních kontaktech v obcích. Dle ředitele Agentury jsou tyto varianty nevýhodné, pokud nebude Agentura autoritou. Rozdíly ve finančních nákladech jednotlivých variant nejsou příliš velké, jelikož pro efektivní fungování nejméně s polovinou všech obcí v ČR potřebuje Agentura 70 lokálních konzultantů, kteří by napomáhali procesu sociálního začleňování. 
 
Dlouhodobou vizí Svazu měst a obcí je, že Agentura má být především partnerem a tak by ji měly vnímat i města a obce. V okamžiku vzniku Agentury jako ústředního správního orgánu bude samospráva vnímat Agenturu jako další orgán omezující jejich investice. Města a obce v současné době nemají mnoho možností investovat, protože množství peněz se neustále zmenšuje. Budou-li muset brát v úvahu nařízení Agentury v oblasti investic, vystaví se tím bariéra odporu samospráv a výsledkem bude to, že samosprávy, které problém začleňování chtěly řešit dobrovolně, budou k této otázce přistupovat jako k povinnosti. Hrozí nárůst administrace a plánování, avšak pouhé podávání zpráv reálně nezpůsobuje změnu v postavení sociálně vyloučených na rozdíl od dobrovolného rozhodnutí obce, že chce svůj problém řešit. Agentura by měla najít nástroj např. ve formě dotací nebo smluvních aktů, který bude pozitivně vnímán obcemi. Agentura zatím nemá pro města a obce žádný motivační vzor. Města a obce Agenturu chápou spíše jako hrozbu. Bude-li Agentura trvat na svojí dozorové kompetenci, nezíská města a obce na svoji stranu. 
 
Přestože Agentura funguje již dva roky, nejsou doposud známé příklady dobré praxe ze sociálního začleňování. Proces začleňování není snadný, tento problém se vyvíjel v obcích desítky let. Je vhodné neprosazovat schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.
 
 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje