Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 203
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

02.11.2009 15:40

Další návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování

Svaz podporuje neprosazování schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.

Na jednání pracovní skupiny pro sociální začleňování byl dne 20. 11. 2009 představen přepracovaný návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování
(dále jen Agentura) jejím ředitelem, Bc. Martinem Šimáčkem, Návrh je znovu v připomínkovém řízení, protože k původnímu návrhu bylo tolik připomínek, že vznikl nový dokument. Návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování by měl být předložen vládě ke schválení, poté by následovalo paragrafové znění. 
 
Záměrem je snaha učinit z Agentury (v současnosti odbor Úřadu vlády, resp. ministra pro národnostní menšiny) ústřední orgán státní správy na úrovni ministerstva, který by nesl primární odpovědnost za oblast sociálního začleňování a koordinaci dotačních programů. Dle ředitele Agentury je důležité, aby Agentura byla samostatná a disponovala kompetencemi, které přimějí města a obce respektovat tento orgán jako skutečného partnera. Agentura chce předejít případům, kdy v daném městě vloží prostředky či odborné kapacity na řešení sociálního začleňování a následně město vypoví další spolupráci na řešení problému, a to možnosti donutit město pokračovat ve spolupráci, popř. mu udělit finanční sankci v podobě úhrady nákladů na realizovaná opatření.
 
Agentura chce mít zákonem stanovenou působnost provádět kontrolu výkonu samostatné i přenesené působnosti obcí a měst. Osoby pověřené Agenturou budou oprávněny v rámci kontroly týkající se samostatné působnosti požadovat po obci všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 129a zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, např. zajistit v odůvodněných případech předložené podklady, vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly. V oblasti přenesené působnosti budou pracovníci Agentury postupovat při kontrole v souladu s § 129b o obcích např. uložit orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 
Dalším z návrhů je uzákonění definice pojmů:
Osoba se zhoršeným postavením: osoba, jejíž sociální nebo právní postavení je zhoršeno nebo je ohrožena zhoršením svého sociálního nebo právního postavení v důsledku sociálního vyloučení, kumulovaného znevýhodnění, rasové, národnostní či etnické příslušnosti, ať už skutečné, domnělé nebo jinou osobou přisouzené.
Sociálně vyloučená lokalita: prostor, kde vzájemné vztahy mezi sociálně vyloučenými osobami, osobami se zhoršeným postavením a zúčastněnými osobami vytváří prostředí, které neodstraňuje příčiny a důsledky těchto jevů. Zúčastněnou osobou je např. zaměstnavatel, obec. 
 
Dále návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování reaguje na jednání některých obcí při nakládání s bytovým fondem, kdy jsou do podmínek
přidělování obecních bytů údajně doplňovány znevýhodňující podmínky pro získání bytu romským jedincem. Některé obce, vzhledem k finanční náročnosti, často nově budují či stavebně upravují a provozují objekty, které nelze označit za plnohodnotné bytové domy sloužící trvalému bydlení např. obytné kontejnery v lokalitě Poschlá u Vsetína, bývalé šatny u fotbalového stadionu v Kladně, Masokombinát v Kladně, objekt bývalé tiskárny v Ústí nad Labem. Jmenované objekty byly do věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování převzaty z monitoringu Člověka v tísni, o.p.s. jako příklady nejvíce problémových lokalit.
 
 
Z pohledu hodnocení dopadů regulace (RIA) byly zváženy nákladnosti různých variant organizace a fungování Agentury např. příspěvková organizace, zůstat součástí Úřadu vlády, nezisková organizace. Nezisková organizace nemá předpoklad úspěchu, neboť je budována na bázi osobností jejích zaměstnanců a jejich individuálních kontaktech v obcích. Dle ředitele Agentury jsou tyto varianty nevýhodné, pokud nebude Agentura autoritou. Rozdíly ve finančních nákladech jednotlivých variant nejsou příliš velké, jelikož pro efektivní fungování nejméně s polovinou všech obcí v ČR potřebuje Agentura 70 lokálních konzultantů, kteří by napomáhali procesu sociálního začleňování. 
 
Dlouhodobou vizí Svazu měst a obcí je, že Agentura má být především partnerem a tak by ji měly vnímat i města a obce. V okamžiku vzniku Agentury jako ústředního správního orgánu bude samospráva vnímat Agenturu jako další orgán omezující jejich investice. Města a obce v současné době nemají mnoho možností investovat, protože množství peněz se neustále zmenšuje. Budou-li muset brát v úvahu nařízení Agentury v oblasti investic, vystaví se tím bariéra odporu samospráv a výsledkem bude to, že samosprávy, které problém začleňování chtěly řešit dobrovolně, budou k této otázce přistupovat jako k povinnosti. Hrozí nárůst administrace a plánování, avšak pouhé podávání zpráv reálně nezpůsobuje změnu v postavení sociálně vyloučených na rozdíl od dobrovolného rozhodnutí obce, že chce svůj problém řešit. Agentura by měla najít nástroj např. ve formě dotací nebo smluvních aktů, který bude pozitivně vnímán obcemi. Agentura zatím nemá pro města a obce žádný motivační vzor. Města a obce Agenturu chápou spíše jako hrozbu. Bude-li Agentura trvat na svojí dozorové kompetenci, nezíská města a obce na svoji stranu. 
 
Přestože Agentura funguje již dva roky, nejsou doposud známé příklady dobré praxe ze sociálního začleňování. Proces začleňování není snadný, tento problém se vyvíjel v obcích desítky let. Je vhodné neprosazovat schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.
 
 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje