Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 53
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

04.05.2007 17:01

Je zohlednění Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v tématických operačních programech ohroženo?

K jednání dne 3. května 2007 k Integrovaným plánům rozvoje měst přizvalo Ministerstvo pro místní rozvoj všechny dotčené resorty, které připravují některý z tématických operačních programů (MPSV, MŠMT, MŽP, MD, MPO). Výsledkem je rozpačitý závěr, který stále neříká, zda IPRM bude možné připravovat bez ohledu na to, do jakého operačního programu by měl být projekt předložen.

Shrneme-li základní principy Integrovaných plánů měst, jedná se o nástroj, který by měl pomoci řešit velkým městům problémy na určitém území (např. sídliště) nebo vyřešit nějaké téma (např. dopravu), a to komplexně, tedy nejen vybudováním infrastruktury, ale také zajištěním realizace návazných aktivit. Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se tedy rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Pokud bychom chtěli uvést konkrétní imaginární příklad IPRM - město se na svém území rozhodne řešit problémovou čtvrť – sídliště. Potřebuje opravit domy a vybudovat obslužnou infrastrukturu na tomto území a v tom mu pomohou Integrovaný operační program a Regionální operační program, kde předloží své projekty. V případě, že však bude muset zároveň řešit protipovodňová opatření na tomto území, protože např. jeho část leží v záplavové oblasti, potřebuje také připravit projekt do Operačního programu Životní prostředí. Kromě výše uvedeného chce na uvedeném sídlišti řešit i relativně velkou nezaměstnanost a vybudovat zde středisko pro rekvalifikaci. Žádost o prostředky na budovu sice může podat jako projekt do Regionálního operačního programu, avšak programy, které budou realizovány v tomto středisku, jsou podporovatelné pouze z ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na sídlišti také existuje škola, která má potenciál propojit svůj učební program s průmyslem a podnikatelskými aktivitami, a přilákat tak vzdělané lidi do regionu, resp. přizpůsobit vzdělávání potřebám regionu. Město chce celé toto území řešit komplexně – jak území, tak školu a rekvalifikační středisko, avšak současný systém operačních programů mu to neumožňuje, protože v jednom operačním programu mu projekt bude schválen, v dalších dvou už pak být nemusí. Tím, že má ČR roztříštěný systém programů, tedy ve finále trpí město. Není tak možné dosáhnout koncentrace investic evropských fondů, které požaduje Evropská komise a jeho růst je ohrožen tím, že uvedená čtvrť nemůže být řešena integrovaně a jednotně. Pokud by byly jednotlivé projekty realizovány odděleně, nebudou mít takový pozitivní dopad do území, jako když je město realizuje společně.

Cílem jednání dne 3. května 2007 tedy bylo shodnout se na společných závěrech, na nichž budou IPRM postaveny a respektovány napříč resorty. Zejména důležitá byla otázka bonifikace projektů, které jsou součástí IPRM a které by byly předkládány do různých operačních programů. Svaz spolu s regiony a Ministerstvem pro místní rozvoj prosazoval, aby bonifikace byla alespoň 15 %, a to z celkového počtu bodů, kterých daný projekt při hodnocení dosáhne. Pokud tedy projekt získá v celkovém hodnocení např. 40 bodů ze sta, bude mu připočtena 15 % bonifikace, tj. 6 bodů a celkově dosáhne 46 bodů. Jen tak totiž budou města motivována k tomu, aby vůbec nelevné a časově náročné Integrované plány rozvoje měst připravovaly a motivovaly potenciální předkladatele projektů - NNO, školy apod. - aby své projekty předložili do IPRM.
 
Reakce některých ministerstev však znovu věc stavěla na mrtvý bod. Argumenty resortů proti integrovaným plánům nebyly podložené a často ukazují nedostatečnou znalost nejen problematiky urbánní dimenze, ale i základních principů politiky soudržnosti. Zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí zastupované paní Elfmarkovou v žádném případě nechtělo pochopit, v čem je přínos IPRM a proč by také MPSV mělo zohlednit jejich důležitost bonifikací. Bohužel se na její stranu přikláněl i zástupce Minsiterstva financí Jan Gregor, který argumentoval zejména nutností vybírat projekty transparentně, což však lze lehce vyloučit uspořádáním soutěže pro např. NNO, které by se svým projetkem chtěly být součástí IPRM.
Je proto třeba ještě vynaložit nemalé úsilí na to, aby se nástroj, který propojuje operační programy alespoň pro velká města, stal součástí implementační struktury evropských fondů v letech 2007 - 2013. Svaz využije všech prostředků k tomu, aby IPRM byly prosazeny v co nejvýhodnější variantě pro města a tak, aby peníze ze strukturálních fondů byly zacílené a přinesly požadované efekty.
Eva Maurová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje