Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

23.09.2009 12:32

Finanční gramotností proti sociálnímu vyloučení

Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
Nezaměstnanost končí často sociálním vyloučením, které přináší ztrátu sociálních jistot. Napjatý rodinný rozpočet a rychlý úbytek úspor má za následek, že nezaměstnaní lidé přestávají platit své finanční závazky a s tím, jak se snižují dávky sociální podpory, snižuje se i schopnost platit včas zálohy např. na elektřinu, plyn apod. Toto zpravidla vede k tzv. dluhové spirále. Jde o neuvážené zadlužování vedoucí k neschopnosti splácet své závazky, zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěr, půjčka) a přerůstá v sérii exekučních řízení. Způsobuje to i skutečnost, že nejen lichváři, ale i nebankovní finanční společnosti a skupiny, půjčují za velmi nevýhodných podmínek pro dlužníky. Ti jsou ovšem v dané situaci nuceni si půjčit, a to i navzdory vysokému úroku, jelikož chtějí předejít exekuci, vystěhování a jiným negativním následkům.
 
Sociálně vyloučení lidé mohou pak hledat různá extrémní východiska jako např. v gamblerství, alkoholismu či užívání drog. Následné uspokojování těchto závislostí vyvolává především násilí.
 
Předluženost a z toho plynoucí exekuce trvale působí jako jeden z významných faktorů na schopnost vrátit nezaměstnané na legální trh práce, neboť nařízené vymáhání pohledávek nutí nezaměstnané setrvávat v evidenci úřadů práce a další finanční prostředky nezbytné k existenci si získávat prací „ na černo“.
 
Jednou z forem prevence předlužení může být vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných v oblasti finanční gramotnosti. Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
 
Je důležité určit si prioritu jednotlivých závazků (dluhů) např. skluzy v platbách na nájemném a řešení nedoplatků a aktivně spolupracovat při jejich řešení.Ve chvíli, kdy vznikne prodlení ve splácení úvěru, banky účtují sankční úroky. V současné době, po dohodě s bankou, lze přerušit splácení a také existuje možnost pojištění pro případ neschopnosti splácet.
 
Pokud dlužník svoje závazky nesplácí ani poté co došlo k rozhodnutí soudu, může věřitel postupovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ustanovení § 251 stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Soud jednání nařídí, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.
 
Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, u něhož má povinný zřízen účet, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Dlužník dostává usnesení o nařízení exekuce společně s exekučním výměrem, z kterých se dozví, jakým způsobem bude výkon rozhodnutí proveden. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží exekuční příkaz, má již většinou příslušný majetek zablokován. Je provedena blokace účtu u peněžního ústavu, stavebního spoření, pojištění a mzdy. Má-li dlužník nemovitý majetek je proveden záznam o exekuci i na katastrálním úřadu.
 
Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Náleží sem zejména oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsteny a jiné osobní předměty, zdravotnické potřeby a finanční hotovost do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce. Nově od 1.7.2009 jde o částku 6.252,- Kč.
 
Výkon rozhodnutí může provést i obecní úřad, vymáhá-li nedoplatky např. na pokutách nebo místních poplatcích, které svým rozhodnutím sám uložil. Postup obecního úřadu se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 
Jednu z možností obnovení ekonomické soběstačnosti přináší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který zavádí institut tzv. oddlužení dlužníka. Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému prodeji majetku dlužníka a rozdělení výnosu tohoto prodeje mezi věřitele. Věřitelé jsou uspokojeni jen majetkem, který spadal do majetkové podstaty před rozhodnutím o schválení oddlužení. Majetek, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení, poté co nastaly účinky schválení oddlužení se nezahrnuje do majetkové podstaty určené ke zpeněžení.
 
Oddlužení plněním splátkového kalendáře předpokládá, že po dobu 5 let bude dlužník poměrně uspokojovat nezajištěné věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce. Dlužník při tomto způsobu oddlužení kromě povinnosti pravidelně odvádět své příjmy musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, usilovat o získání příjmů, nezatajovat žádné příjmy a spolupracovat s insolvenčním správcem. Protože jsou věřitelé uspokojováni výlučně z příjmů, není dlužník omezen na dispozičních právech k majetku, kromě majetku sloužícího k zajištění pohledávky.
 
Podmínkou oddlužení je, že budoucí příjem nebo stávající majetek bude mít hodnotu pokrytí 30% pohledávky. Dojde-li ke splnění oddlužení a zároveň dlužník plnil řádně a včas svoje povinnosti, může podat insolvenčnímu soudu návrh na osvobození od plnění závazků. Soud svým usnesením dlužníka osvobodí od placení zbytku závazků zahrnutých do oddlužení, uplynulo-li 5 let a závazky se nesplnily beze zbytku. Soud také osvobodí dlužníka od závazků, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a závazků. které do řízení přihlášeny nebyly, přestože měly být přihlášeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníkovi pro takové pohledávky právo postihu. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele. Zrušení oddlužení nebo ztráta výhod osvobození znamená, že věřitelé získávají možnost znovu uplatnit své pohledávky u soudu.  
 
Pokud se podaří realizovat vzdělávání ve finanční gramotnosti, mohlo by být méně předlužených občanů a města a obce by nemusela vynakládat vysoké finanční prostředky na vymáhání svých pohledávek.
 

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje