Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

23.09.2009 12:32

Finanční gramotností proti sociálnímu vyloučení

Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
Nezaměstnanost končí často sociálním vyloučením, které přináší ztrátu sociálních jistot. Napjatý rodinný rozpočet a rychlý úbytek úspor má za následek, že nezaměstnaní lidé přestávají platit své finanční závazky a s tím, jak se snižují dávky sociální podpory, snižuje se i schopnost platit včas zálohy např. na elektřinu, plyn apod. Toto zpravidla vede k tzv. dluhové spirále. Jde o neuvážené zadlužování vedoucí k neschopnosti splácet své závazky, zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěr, půjčka) a přerůstá v sérii exekučních řízení. Způsobuje to i skutečnost, že nejen lichváři, ale i nebankovní finanční společnosti a skupiny, půjčují za velmi nevýhodných podmínek pro dlužníky. Ti jsou ovšem v dané situaci nuceni si půjčit, a to i navzdory vysokému úroku, jelikož chtějí předejít exekuci, vystěhování a jiným negativním následkům.
 
Sociálně vyloučení lidé mohou pak hledat různá extrémní východiska jako např. v gamblerství, alkoholismu či užívání drog. Následné uspokojování těchto závislostí vyvolává především násilí.
 
Předluženost a z toho plynoucí exekuce trvale působí jako jeden z významných faktorů na schopnost vrátit nezaměstnané na legální trh práce, neboť nařízené vymáhání pohledávek nutí nezaměstnané setrvávat v evidenci úřadů práce a další finanční prostředky nezbytné k existenci si získávat prací „ na černo“.
 
Jednou z forem prevence předlužení může být vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných v oblasti finanční gramotnosti. Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
 
Je důležité určit si prioritu jednotlivých závazků (dluhů) např. skluzy v platbách na nájemném a řešení nedoplatků a aktivně spolupracovat při jejich řešení.Ve chvíli, kdy vznikne prodlení ve splácení úvěru, banky účtují sankční úroky. V současné době, po dohodě s bankou, lze přerušit splácení a také existuje možnost pojištění pro případ neschopnosti splácet.
 
Pokud dlužník svoje závazky nesplácí ani poté co došlo k rozhodnutí soudu, může věřitel postupovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ustanovení § 251 stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Soud jednání nařídí, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.
 
Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, u něhož má povinný zřízen účet, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Dlužník dostává usnesení o nařízení exekuce společně s exekučním výměrem, z kterých se dozví, jakým způsobem bude výkon rozhodnutí proveden. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží exekuční příkaz, má již většinou příslušný majetek zablokován. Je provedena blokace účtu u peněžního ústavu, stavebního spoření, pojištění a mzdy. Má-li dlužník nemovitý majetek je proveden záznam o exekuci i na katastrálním úřadu.
 
Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Náleží sem zejména oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsteny a jiné osobní předměty, zdravotnické potřeby a finanční hotovost do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce. Nově od 1.7.2009 jde o částku 6.252,- Kč.
 
Výkon rozhodnutí může provést i obecní úřad, vymáhá-li nedoplatky např. na pokutách nebo místních poplatcích, které svým rozhodnutím sám uložil. Postup obecního úřadu se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 
Jednu z možností obnovení ekonomické soběstačnosti přináší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který zavádí institut tzv. oddlužení dlužníka. Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému prodeji majetku dlužníka a rozdělení výnosu tohoto prodeje mezi věřitele. Věřitelé jsou uspokojeni jen majetkem, který spadal do majetkové podstaty před rozhodnutím o schválení oddlužení. Majetek, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení, poté co nastaly účinky schválení oddlužení se nezahrnuje do majetkové podstaty určené ke zpeněžení.
 
Oddlužení plněním splátkového kalendáře předpokládá, že po dobu 5 let bude dlužník poměrně uspokojovat nezajištěné věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce. Dlužník při tomto způsobu oddlužení kromě povinnosti pravidelně odvádět své příjmy musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, usilovat o získání příjmů, nezatajovat žádné příjmy a spolupracovat s insolvenčním správcem. Protože jsou věřitelé uspokojováni výlučně z příjmů, není dlužník omezen na dispozičních právech k majetku, kromě majetku sloužícího k zajištění pohledávky.
 
Podmínkou oddlužení je, že budoucí příjem nebo stávající majetek bude mít hodnotu pokrytí 30% pohledávky. Dojde-li ke splnění oddlužení a zároveň dlužník plnil řádně a včas svoje povinnosti, může podat insolvenčnímu soudu návrh na osvobození od plnění závazků. Soud svým usnesením dlužníka osvobodí od placení zbytku závazků zahrnutých do oddlužení, uplynulo-li 5 let a závazky se nesplnily beze zbytku. Soud také osvobodí dlužníka od závazků, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a závazků. které do řízení přihlášeny nebyly, přestože měly být přihlášeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníkovi pro takové pohledávky právo postihu. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele. Zrušení oddlužení nebo ztráta výhod osvobození znamená, že věřitelé získávají možnost znovu uplatnit své pohledávky u soudu.  
 
Pokud se podaří realizovat vzdělávání ve finanční gramotnosti, mohlo by být méně předlužených občanů a města a obce by nemusela vynakládat vysoké finanční prostředky na vymáhání svých pohledávek.
 

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje